c

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Me Skanskassa haluamme, että jokainen pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle.

Perehdyttäminen työmaahan on pohja onnistuneelle, turvalliselle ja sujuvalle työn aloitukselle.

Haluamme olla rakennusalan johtava yritys työn terveellisyydessä, työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen, ja tavoittelemme tapaturmatonta työyhteisöä. Lisäksi suuntaamme turvallisuustyötämme pidemmällä aikavälillä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisyyn.

Välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri

Haluamme luoda uudenlaista välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuria. Mahdollistamme henkilöstömme osallistumisen oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä kannustamme ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tätä tukee Skanskan LIFE – Minä välitän -kulttuuri.

Työn ja muun elämän tasapaino  

Olemme määritelleet työn ja muun elämän tasapainon periaatteet. Tavoitteenamme on, että henkilöstöllä on mahdollisuus työn ja muun elämän mahdollisimman sujuvaan yhdistämiseen. Katsomme työn ja muun elämän tasapainon sisältävän laajasti työn, perheen ja erilaisten sosiaalisten suhteiden tasapainon sekä mahdollisuuden harrastuksiin ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Riskien hallinta on olennainen osa turvallisuutta

Rakennushanke on mahdollinen toteuttaa turvallisesti, kun tavoitteet ovat selkeitä ja niihin sitoudutaan heti suunnitteluvaiheesta alkaen. Riskit hallitaan rakentamisen prosessin tuottavuustyökaluilla. Tarkentuvan suunnittelun periaatteella saamme oikeat toimet oikeaan aikaan. 

Haluamme oppia puutteista ja saada vaaraa tai häiriöitä tuottavat asiat näkyville, käsitellä niitä yhdessä ja kehittää sitä kautta toimintaamme jatkuvasti paremmaksi. 

Tukea työkyvylle ja pitkille työurille

Tavoitteenamme on tunnistaa varhaisessa vaiheessa työkykyä uhkaavia riskitekijöitä ja käynnistää tukitoimet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työkykyjohtamisen toimintamallimme luovat tasavertaiset tavat tukea henkilöstöämme työkykyä haastavissa tilanteissa.

Yhteistyö luo pohjan turvallisuudelle

Haluamme luoda hyviä käytäntöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittymistä koko rakennusalalla.

Puhu turvallisuudesta. Voit luottaa, että me kuuntelemme ja osallistumme keskusteluun.

Päivitetty: 10.8.2023