c

Oikeudenmukaiset työolot

Toimintaamme ohjaa arvoihimme perustuva eettinen ohjeisto, Code of Conduct, joka toimii ohjenuoranamme ja määrittää eettisen vaatimustasomme. Olemme Skanskassa sitoutuneet siihen, että kaikille työmaillamme työskenteleville tulee maksaa työstä asianmukainen korvaus ja kaikkia työntekijöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti kunnioittaen heille työntekijänä kuuluvia oikeuksia.

Skanska tukee ihmisoikeuksia YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja yleissopimusten sekä YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten mukaisesti. Skanska Group on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen ja noudattaa sen kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä sekä korruption vastaista toimintaa. Skanska Suomi kuuluu Global Compact Suomi -verkostoon.

Skanskan oikeudenmukaisia työoloja koskevat periaatteet

 • Emme salli työmaillamme tai toimitusketjussamme minkäänlaista lapsityövoiman käyttöä tai pakkotyötä taikka perusteetonta tai laitonta palkkojen pidättämistä. Jokainen alle 15-vuotias on lapsi, ja alaikäisenä pidetään myös tätä vanhempaa nuorta, jos paikallinen lainsäädäntö niin määrittelee. 
 • Emme salli työtekijöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimia. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa henkilöpapereiden, passien tai työlupien ottaminen työnantajan haltuun työsuhteen edellytyksenä. 
 • Tunnustamme alle 18-vuotiaiden työntekijöiden erityistarpeet ja velvollisuutemme huolehtia heistä. 
 • Sallimme ainoastaan työajat, palkat ja edut, jotka ovat kansallisten ja paikallisten lakien sekä sovellettavien ILO:n yleissopimusten mukaisia. 
 • Noudatamme työehtosopimuksia sekä kunnioitamme työntekijöidemme lainmukaista oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin.
 • Vaalimme hyviä suhteita työmarkkinajärjestöjen, ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien kanssa.
 • Ylläpidämme keskusteluyhteyttä niin Skanskan kuin urakoitsijoiden työntekijöiden kanssa, jotta heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja he tulevat kuulluiksi.

Edellytämme sopimuksissamme alihankkijoiden sitoutuvan Skanskan Supplier Code of Conductiin, jonka osa yllä mainitut periaatteet myös ovat. 

Epäillyistä väärinkäytöksistä kannustamme olemaan yhteydessä Hotline-kanavaamme, jonne ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti. Skanskan työmailla on näkyvillä ohjeet epäkohdista ilmoittamiseksi useilla eri kielillä. 

Skanskan toimet oikeudenmukaisten työolojen varmistamiseksi

 • Olemme laatineet ihmisoikeuksia koskevan riskikartoituksen ja määrittäneet sitä kautta todennäköisimmät riskit, joiden hallintaan kiinnitämme erityistä huomioita. 
 • Aliurakoinnin vakiosopimusehdot edellyttävät urakoitsijoiltamme Suomen lainsäädännön sekä työehtosopimusten noudattamista. Ketjuttamista on rajoitettu ja rekrytointimaksujen periminen on kielletty. Skanskalla on oikeus saada tarvittavat selvitykset, jos on syytä epäillä rikkomuksia. Sopimus on mahdollista päättää, jos työperäistä hyväksikäyttöä ilmenee. 
 • Urakoitsija-auditointien avulla perehdymme urakoitsijoidemme alihankintaketjuihin ja heidän tapoihinsa varmistaa sosiaalisen ja eettisen vastuun toteutuminen toimitusketjussa.
 • Työmaaperehdyttäjiämme koulutetaan aktiivisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuksiin. Kolmansista maista tulevilta työntekijöiltä edellytetään pääsääntöisesti työlupaa. 
 • Työnjohtoamme koulutetaan tunnistamaan työvoiman hyväksikäyttöä. Riskeille ja väärinkäytöksille eniten alttiimmat henkilöryhmät on määritelty. 
 • Jokaisen Skanskan työmaalle töihin tulevan on suoritettava Skanskan Valmiina Työhön -verkkokurssi sekä käytävä työmaan lähiperehdytys, joissa käsitellään oikeudenmukaisia työoloja ja -ehtoja sekä sitä, miten epäkohdista voi kertoa. Verkkokurssi on saatavilla lukuisilla eri kielillä esimerkiksi suomeksi, englanniksi, puolaksi, viroksi ja venäjäksi.
 • Työmaillamme on esillä monilla eri kielillä julisteita ja toimintaohjeita, joissa työmaalla työskenteleviä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista.
 • Olemme määritelleet toiminta- ja seuraamusmenettelyt työperäisen hyväksikäytön merkkien ilmetessä. Pyrimme varmistamaan, että hyväksikäytön uhrin oikeudet toteutuvat.