c

Betoni ja teräs avainasemassa – rakennusalan koko toimitusketjun on lähdettävä hiilipäästöjen vähentämisen tielle

Hallitukset, kaupungit ja yritykset asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja pyrkivät kohti hiilineutraaliutta. Sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät konkreettisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja asiakkaamme haluavat kestäviä ratkaisuja. Kaikkien odotusten edessä meidän rakennetun ympäristön alan toimijoiden vastuu on niin suuri, että siinä nousee jo kunnon ilmastoahdistus päälle – mutta avain tähän onkin se, että koko rakennusala lähtee uudistumaan.

Skanskan globaali tavoite on olla hiilineutraali yritys vuoteen 2045 mennessä.

Olemme Skanskalla laatineet hiilitiekartan, jonka on tarkoitus johdattaa meitä vuoteen 2045. Maailmanlaajuinen tavoitteemme on olla silloin hiilineutraali yritys, ja tavoitteeseen on laskettu mukaan koko toimitusketjumme. Hiilitiekartasta käy selväksi, että vaikka kuinka vaihtaisimme työsuhdeautot sähköisiksi tai välttäisimme työmatkailua, millään muulla osa-alueella ei ole mahdollista saada aikaan läheskään niin merkittävää hiilipäästöjen vähennystä kuin käyttämissämme rakennusmateriaaleissa. Näitä ovat esimerkiksi betoni ja teräs, joita kuluu rakentamisessa joka vuosi valtavia määriä. Rakennusmateriaalien osuus hiilipäästöistämme on nykyraportoinnin mukaan yli 90 prosenttia.

Rakennusyritysten tulee korvata nykyisiä materiaaleja uusilla, vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla. Tämä edellyttää osaamista hankkia ja käyttää hiilineutraaleimpia tarjolla olevia materiaaleja – mutta myös suunnittelijoiden tulee osata suunnitella näitä materiaaleja käyttäen ja materiaalivalmistajien tulee hioa prosessinsa niiden valmistamisen kannalta optimaaliseksi. Kyseessä on siis koko alaa ravisteleva muutos. Esimerkiksi puurakentamisen lisäämisestä Suomessa on puhuttu paljon, mutta siihen erikoistuneita suunnittelijoita ja puuelementtien valmistajia on vielä harvassa, kuten Tekniikka @ Talouden artikkeli kertoo.

Katse rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeen

Oman ilmastotavoitteemme lisäksi toinen vähintään yhtä tärkeä näkökulma on se, että haluamme tarjota asiakkaillemme vähähiilisiä ratkaisuja, joissa on huomioitu hankkeiden koko elinkaaren aikaiset päästöt. Asiakaslähtöisten konseptien kehittäminen onkin yksi hiilitiekarttamme painopistealueista ja antaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä innovaatioyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Voimme auttaa asiakkaitamme tarjoamalla heille rakennuksia, joiden koko elinkaaren hiilijalanjälki on tavanomaista pienempi. Erilaisilla suunnittelu- ja energiaratkaisuilla voidaan vähentää rakennusten energiankulutusta ja sitä kautta pienentää rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä. Rakennusosien uudelleenkäytön tai materiaalien kierrätyksen avulla voidaan lisäksi välttää päästöjä rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Rakennuksessa tai tontilla on myös mahdollista parhaimmillaan tuottaa jopa ylimääräistä uusiutuvaa energiaa.

Esimerkkejä siitä, mitä voimme tehdä jo nyt

Täysin hiilineutraalia betonia ja terästä ei ole vielä kovin yleisesti käytössä, eikä niillä aivan lähiaikoina voida laajamittaisesti korvata nykyisin käyttämiämme materiaaleja. Tämä ei silti tarkoita, ettemme voisi tehdä paljoakaan päästöjen vähentämiseksi. Teemme toimenpiteitä jo nyt: esimerkiksi Lahden eteläisen kehätien projekti toteutetaan CEEQUAL-ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa käytetään kierrätysmateriaaleja: rengasleikettä käytetään meluvalleissa ja täytöissä ja vaahtolasimursketta kevennyksissä. Tämä johtaa siihen, että tarvetta käyttää betonia on vähemmän.

Infrahankkeella merkittävä osa ilmastovaikutuksista syntyy maa-ainesten ja muiden materiaalien kuljetuksista. Siksi hankkeen kehitysvaiheessa tehtiin pohjatutkimukset ja massatasapainolaskelmat, joiden perusteella muodostettiin suunnitelma, miten työmaalta saatavaa maa-ainesta ja muita materiaaleja voidaan hyödyntää paikan päällä. Massansiirrot ja kuljetukset suunniteltiin mahdollisimman tehokkaasti.

Kalustolla ja käyttämillämme rakennuksillakin on oma merkityksensä, ja ruohonjuuritasollakin voidaan tehdä kehitystyötä. Valitsemalla sähkökäyttöistä työmaakalustoa ja hyödyntämällä niissä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vuokraamalla kalustoa vain tarpeeseen saadaan kaluston käyttöastetta tehostettua. Lisäksi esimerkkinä voidaan mainita, että Nurmijärvellä Skanska Konevuokrauksen varikolla on parannettu rakennusten tiiveyttä esimerkiksi uusimalla ylikorkeat saranaovet matalammiksi sekä lisäämällä eristeitä. Lämmitysöljyn kulutus onkin varikolla vähentynyt. Parhaillaan tehdään suunnitelmia ilmalämpöpumppujen ja aurinkosähköjärjestelmän lisäämiseksi.

Tieto saattaa lisätä tuskaa, mutta tietoa on välttämätöntä kerätä, jotta voimme todentaa, edistymmekö tavoitteidemme saavuttamisessa. Siksi kehitämme raportointiamme ja tuomme digitaalisiin järjestelmiimme hiilitietoutta tukemaan päätöksentekoa. Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen tarkoittaa työtä monilla rintamilla samaan aikaan. Tiekartan avulla olemme tunnistaneet, mitä meidän pitää tehdä – seuraava vaihe onkin laittaa isompi vaihde silmään ja lähteä toteuttamaan päästövähennystoimia asialleen omistautuneiden työryhmien voimin.

Julkaistu 20.9.2020