c

Riskialtis työvaihe haastaa koko ketjun

Vaikka jättiläinen lipuu työmaan yllä, työt voidaan tehdä turvallisesti. Nostotyön turvallisuus saadaan kuntoon kaikkien yhteistyöllä, osaamisen vahvistamisella ja tarkalla suunnittelulla.

Alamies Antti Peijari purkaa kuormasta seinäelementtejä Tampereen Härmälänrannan työmaalla. Näistä rakentuu asuinkerrostalo, joka on valmis vuonna 2022.

Nostotyöt ovat rakennustyömaan keskeistä logistiikkaa. Samalla ne ovat myös työmaan vaarallisimpia työvaiheita: isot nosturit ja paina­vat kuormat tekevät helposti isoa jälkeä. Kuolemaan johtavia tapaturmia on alku­vuoden 2021 aikana ollut talonrakennusalalla kolme, ja ne kaikki liittyivät nostotyöhön.

Kerrostalo Tampereen Härmälänrannassa on parhaillaan nousemassa kohti korkeuksia. Skanskan työmaa on aloitettu keväällä 2021, ja valmistuessaan paikalla tulee olemaan 7-kerrok­sinen asuintalo ja siinä 106 huoneistoa. Vielä syksyn ajan työmaan maisemaa hallitsee noin 40 metriä korkea nosturi. Sen aikatauluilla ja ehdoilla suunnitellaan kaikki mitä nosturin ala­puolella tapahtuu.

Logistiikka lisää turvallisuutta

Työnjohtaja Samuli Parviaisen mukaan työmaalla käytetään nostotöiden suunnitteluun Skanskan omaa suunnitelmapohjaa, jota muoka­taan työmaakohtaisesti.

”Työmaalle on tehty elementtiasennussuun­nitelma, jossa on huomioitu kaikki perusnostot sekä mahdolliset erikoisnostot. Kaikkia ele­menttejä varten on mietitty ratkaisut, joilla nos­tot voidaan tehdä turvallisesti ja varmasti.”

Tällä työmaalla ei ole yhtään erikoisnostoa, kuten kahta nosturia vaativia erikoiselementtejä tai ilmassa tapahtuvia elementin kääntöjä. Sel­laisia varten tehtäisiin suunnitelmat ja riskiar­viot erikseen.

Samuli osoittaa jo tehtyä kerrostalon sei­nää, jossa on keskellä sauma.

”Alun perin tuohon oli ajateltu tulevan yhte­näinen elementti. Nostotyön suunnitteluvai­heessa se tehtiin kuitenkin kahdesta osasta, jol­loin kaikki työmaan nostot voidaan hoitaa tällä nosturilla.”

Nosturi toimii kiskoilla, joilla siirtymällä toi­mintasäde on tarpeen mukaan säädettävissä työ­maan laidalta toiselle. Muu liikenne ja kuormien purku tehdään rakennuksen toiselta puolelta.

”Pyritään tekemään sellainen aluesuunni­telma, jossa meidän nosturi saa mahdollisim­man paljon rauhaa työhön. Pääsisäänkäynti on toisella puolella ja pienemmät kuormat voidaan myös purkaa siellä, jolloin säästyy nosturin aikaa ja resursseja muuhun. Nosturi on täällä talon takana, mikä vähentää todella paljon ris­kiä, että kukaan menisi vahingossa taakkojen alle”, alamiehenä työskentelevä Antti Peijari sanoo.

Yhteistyöllä, ajan kanssa

Nostojen ja taakan kiinnittämisen turvallisuu­teen panostetaan Skanskalla yhdessä. HSE-pääl­likkö Jaakko Karhio ja vastaava työnjohtaja Jukka Kivimäki kertovat tiedon ja kehityseh­dotuksien kulkevan yritysportaissa yhtä lailla ylhäältä alas kuin alhaalta ylös. Yhteiset viikko­palaverit ovat kaikkien mielestä tärkeimpiä viestinnän kanavia työmaan sisällä.

”Työmaalta saadaan arvo­kasta tietoa suunnitteluohjauk­seen, esimerkiksi millainen nos­toapuväline mihinkin element­tiin kannattaisi asentaa. Se tieto voidaan sitten viedä rakenne­suunnittelijalle. Työmaalta tulee sellaisia huomioita, joita kukaan muu ei oikein voi havaita, kuin tietyn työvaiheen tekijä.”

Turvallisuuden parantami­seen voisi Kivimäen mielestä löytyä keinoja hidastamalla tahtia.

”Lisäämällä väljyyttä aikatauluun. Että voi­taisiin tehdä yksi työvaihe kerrallaan, eikä mitään muuta olisi samaan aikaan käynnissä”, Jukka sanoo.

”Aikatauluja pistetään kireämmälle, ja samaan aikaan kiristetään myös raharuuvia. Aikaa tarvittaisiin lisää myös siihen, että tule­van työmaan ennakkosuunnittelu päästäisiin tiimin kesken aloittamaan mahdollisimman aikaisin”, Jaakko pohtii.

Hyvä alamies on kullan arvoinen

Alamies on nostotyössä yhteyshenkilö, logistiikan suunnittelija ja askeleen edellä aikataulua.

11 vuotta alamiehenä toiminut Antti ei halua nimetä nostotyöstä erikseen kriittisiä työvaiheita.

”On aika vaarallista ajatella niin. Monesti tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita tapahtuu nosturin tyhjien ketju­jen ja liinojen kanssa: tavara on otettu vastaan ja liinat irrotettu, ja ne jäävätkin kiinni johonkin. Nostotyö on alusta loppuun prosessi, missä kaikkien asioiden tulee olla oikein.”

Alamies tai taakankiinnittäjä vastaa nimensä mukai­sesti alhaalta tapahtuvista nostoista ja vastaanottaa kuormia. Hän on myös nosturinkuljettajalle apusilmät ja merkinantaja. Hän työskentelee tiiminä nosturinkuljetta­jan kanssa ja pyrkii järjestämään työrauhan nosturille.

Antti pitää jatkuvasti yhteyttä nosturiin radiopuheli­mella. Ylhäällä on tiedettävä koko ajan, mitä alhaalla tapahtuu.

Työnjohdon kanssa alamies aikatauluttaa kuormien vastaanottoa. Hän hoitaa myös alueen logistiikkaa ja varastointia sekä valmistelee elementit nostoihin.

”Kun uusi alamies alkaa harjoitella tätä työtä, aika on tärkeä asia opettaa. Kiirettä tässä työssä ei saa olla. Kar­sit kaikki häiriötekijät pois, ja keskityt vain yhteen asiaan kerrallaan. On oltava työssä läsnä.”

Teksti ja kuvat: Ilona Savitie

Tämä artikkeli julkaistaan 29.10. ilmestyvässä Rakennusteollisuus RT:n Jokka-lehdessä.

Päivitetty: 27.10.2021