c

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

  • Lahden uusi kehätie on kartuttanut Skanskan ennestään vahvaa kokemusta laajoista infrahankkeista. Jättimäisellä tietyömaalla syntyy muun muassa yli kilometri tunnelirakenteita, joista osa kulkee asuinker-rostalojen alla. CEEQUAL-sertifikaattia hakeva hankekokonaisuus tähtää mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen, pohjavesien turvaamiseen sekä ympäröivän luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.
  • Kuvassa Patomäen betonitunneli.

Itä-länsisuuntainen valtatie 12 on kulkenut vuosikymmenien ajan Lahden keskus­tan läpi, mikä on kuormittanut kaupunkia ruuhkilla, metelillä ja päästöillä. Tilanne helpottaa, kun suuri osa liiken­teestä siirtyy kaupungin ohittavalle uudelle kehätielle. Lahden keskusta pääsee kehittymään viihtyisämmäksi asuinympäristöksi, liikenteestä tulee turvallisempaa, ja tärkeä pohjavesialue saadaan suojattua entistä paremmin. Uusi väylä edistää maankäytön tehostamista sekä Lahdessa että Hollolassa.

Skanska on mukana VALTARI-allianssissa, joka rakensi kehätien Lahden pään osuuden. 4,5 km:n osuus on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin, jolle tulee kolme eritasoliittymää, kaksi maantietunnelia ja 12 siltakohdetta. VALTARI-allianssiin kuuluvat Skanska Infra, AFRY, Väylävirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta. 

Teitä, eritasoliittymiä ja tunneleita alettiin rakentamaan 2018, ja väylähanke valmistuu syyskuussa 2021. Kehätie avattiin liikenteelle joulukuussa 2020. Katso videolta miltä valtatie näyttää lintuperspektiivistä.

Ympäristö ja asukkaat huomioon jo rakennusvaiheessa

Hanke sijaitsee asutulla alueella, ja siitä on viestitty tehokkaasti rakentamisen alusta asti. Louhintojen etenemistä on voitu seurata Lahden karttapalveluiden kautta, ja ennen louhintaräjäytyksiä on lähetetty tekstiviesti-ilmoitukset kaikille palvelun tilaajille. Hankekokonaisuudesta on pidetty useita asukastilaisuuksia.

Ympäröivä luonto on huomioitu hankkeessa monin tavoin ja eläinten luontaiset elinalueet ja liikkuminen on turvattu mahdollisimman hyvin. Maisemasuunnittelussa on keskitytty luonnon monimuotoisuuteen niin kasvien valinnoissa kuin varmistamalla eläinten kulkuyhteydet ja pesimismahdollisuudet. Osana hanketta muun muassa ripustetaan liito-orava-, lepakko- ja linnunpönttöjä sekä rakennetaan siltojen alle ”kuivakäytäviä” saukoille ja hyppypuita liito-oraville.

Lue lisää täältä.

Suomen ensimmäinen CEEQUAL-väylähanke

VALTARI-hanke hakee ensimmäisenä Suomessa CEEQUAL-ympäristösertifikaattia, mikä näkyy käytännössä monin tavoin. Yksi tärkeimmistä toimista on infrahankkeen elinkaarilaskenta. Sen avulla päästään kiinni hankkeen merkittävimpiin osa-alueisiin, joissa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Hankkeen eri vaiheissa toistettavien elinkaarilaskentojen avulla voidaan todentaa tehtyjen valintojen ja toimenpiteiden vaikutus hiilijalanjälkeen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta tulevaisuuden hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan.

Rakennusaikaisen elinkaarilaskennan tuloksena hankkeelle asetettiin päästöjä vähentäviä kehotusehdotuksia, joista ensimmäisenä toteutettiin täysin uusiutuvan sähkön hankkiminen koko työmaalle.

Hankkeen massojen käytössä on suosittu erilaisia kierrätysmateriaaleja aina kuin mahdollista. Tunnelitekniikassa on otettu huomioon myös käytönaikainen hiilijalanjälki tulevaisuudessa, mikä näkyy esimerkiksi LED-valaistuksessa sekä lämmön talteenotossa.

Pienentämällä hiilijalanjälkeä on saatu usein myös rahallisia säästöjä. Ympäristön huomioon ottaminen ja ennakoivat toimenpiteet näkyvät myös vähäisenä palautteena ja korjaustoimenpiteinä.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading