c

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

Jokainen työyhteisön jäsen haluaa tulla kunnioitetuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin hän on. Meillä on tahto ja velvollisuus kehittää Skanskaa sellaiseksi työpaikaksi, jossa tämä toteutuu päivittäin. Siispä monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistäminen on ollut yksi vastuullisuutemme keskeisistä teemoista jo vuosia. Rakennusala on edelleen miesvaltainen, joten monimuotoisuustyömme yksi tärkeimmistä tavoitteista on naisten urakehityksen tukeminen ja naisten osuuden lisääminen erityisesti työmaatehtävissä.

Näkyvää ja näkymätöntä monimuotoisuutta

Monimuotoisuutta voi havaita päällepäin: olemme eri sukupuolta, ikäisiä ja näytämme erilaisilta ihonvärimme puolesta. Näkymättömiä tekijöitä on silti sitäkin enemmän. Seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, etninen tausta, kansallisuus, ammatillinen kokemus, koulutus, palvelusvuodet, terveydentila ja vanhemmuus eivät välttämättä näy työkaverista heti, mutta voivat tulla esiin tarkemmin tutustuessa.

Oleellista onkin, miten suhtaudumme toistemme erilaisuuteen. Hyväksyvässä työyhteisössä monimuotoisuutta hyödynnetään organisaation eduksi ja käydään avointa keskustelua käytäntöjen yhdenvertaisuudesta sekä yksilöiden ainutlaatuisuutta kunnioittavasta käytöksestä.

Monimuotoista ja hyväksyvää Skanska-kulttuuria rakentamassa

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että yhteiskunnan monimuotoisuus näkyisi organisaatiomme kaikilla tasoilla ja työyhteisömme kehittyisi yhä hyväksyvämmäksi. Olemme vuodesta 2014 lähtien edistäneet asiaa monin hyväksi havaituin keinoin.

Tunnistettuamme kehittämisen paikan, aloimme tarkastelemaan rekrytointiamme ja sitä, millaiselta tehtävään soveltuvimman profiili näyttää, miten sitä arvioidaan ja kuka arvioi. Asetimme ensimmäistä kertaa mittareita monimuotoisuuden kehitykselle. Verkostoiduimme ja jaoimme oppeja muiden samassa tilanteessa olevien yritysten ja tahojen kanssa ja annoimme FIBSin Monimuotoisuusverkoston jäsenyyden myötä lupauksen monimuotoisen työelämän kehittämisestä.

Jo alusta asti ymmärsimme aiheen koskettavan koko organisaatiota aivan kuten työturvallisuuden, joka myös on yksi vastuullisuustyömme kulmakivistä. Hyödynsimme jo valmiiksi Skanskalla pitkän ja suotuisan historian omaavia työhyvinvointipäiviä luontevana foorumina monimuotoisuuden edistämisessä. Vuosittaisten teemapäivien rinnalla pidimme aihetta esillä arjen kohtaamisissa. Järjestimme kohtaamisia ja loimme verkostoja niin yritysten välillä mentorointiohjelman myötä kuin Skanskan sisäisillä työryhmillä, jotka saivat tehtäväkseen ravistella toimintatapojamme entistä tasa-arvoisemmiksi. Käänsimme katseet myös vapaa-aikaan ja tarkastelimme työajan joustoihin ja perheystävällisyyteen liittyviä käytäntöjämme.

Välitämme työkaverista

Käynnistimme työturvallisuuden parantamiseen tähtäävän LIFE – Minä välitän -hankkeen vuonna 2017.  Ydinsanoma hankkeessa on se, että tuntemalla toisemme yhä paremmin, välitämme niin itsemme kuin toistemme turvallisuudesta entistä enemmän. Meillä kaikilla on syymme päästä työpäivän jälkeen terveenä ja hyvinvoivana kotiin.

Yhtä lailla monimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö edellyttää välittämistä. Kun tunnemme toisemme, meillä on paremmat edellytykset hyväksyä jokainen osaksi tiimiämme sellaisena kuin hän on. Haluamme luoda työympäristöä, jossa jokainen voi tuoda omat ajatuksensa, mielipiteensä ja näkökulmansa esille, eikä hänen tarvitse pelätä kasvojensa menetystä.  

Työmme monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistämiseksi on siis kietoutunut entistä enemmän välittämisen ja psykologisen turvallisuuden ympärille. Käytännössä tästä on tullut kiinteä osa toimintaamme, jota edistetään tavoitteilla, toimenpiteillä ja mittareilla organisaation eri tasoilla. Matkamme kohti välittävää Skanska-kulttuuria jatkuu. Emme tavoittele pikavoittoja vaan arvostusta jokaista ihmistä kohtaan sellaisena kuin hän on. Tiimi, jonka ilmapiiri on avoin ja turvallinen luo ympärilleen hyvää ja on tuottava. Sellaiseen tiimiin on mukava mennä joka aamu.

Julkaistu 19.3.2021