c

Valtarilla huomioidaan ympäristö monelta kantilta

Ympäristöä säästävät ratkaisut ovat mahdollisia kaikenlaisessa rakentamisessa, oli kyse sitten asunnoista, toimistoista, julkisista rakennuksista tai tieväylistä kuten Lahden eteläisestä kehätiestä.

Työmaalla käytetään uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä, millä on merkittävä vaikutus, sillä esimerkiksi kalliotunneleissa porauskalusto toimii sähköllä.

Lahden eteläinen kehätien projekti toteutetaan allianssimallilla, jossa kumppaneina ovat Väylävirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta sekä Skanska ja Pöyry. Valtariksi nimetty allianssi hakee koko hankkeelle CEEQUAL-sertifikaattia, joka on ainoa kansainvälinen infrastruktuurihankkeille kehitetty ympäristöluokitus.

Hankkeella työskentelevä Skanskan tuotantoinsinööri Lotta Kamunen avaa hieman tarkemmin, millaisia ympäristötekoja projektilla on tähän mennessä tehty.

”Hankkeen kehitysvaiheessa tehtiin pohjatutkimukset ja massatasapainon laskelmat ja testattiin maan ominaisuuksia ja vakautta. Näiden perusteella arvioitiin, miten työmaalta saatavaa maa-ainesta, materiaaleja ja louhittua kiveä voidaan hyödyntää paikan päällä. Lisäksi suunniteltiin massansiirrot, kalustot ja kuljetukset mahdollisimman tehokkaasti", Lotta toteaa.

"Nyt toteuttamisvaiheessa selvitämme edelleen jatkuvasti, miten materiaaleja voitaisiin käyttää tehokkaammin. Päätimme esimerkiksi seuloa työmaalta saatavan mullan ja käyttää sen viheristutuksiin. Kierrätysmateriaaleista käytämme rengasleikettä meluvalleissa ja täytöissä ja vaahtolasimursketta kevennyksissä, mikä vähentää paalulaattojen ja samalla betonin tarvetta."

"Työmaalla käytetään uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä, millä on merkittävä vaikutus, sillä esimerkiksi kalliotunneleissa porauskalusto toimii sähköllä", jatkaa Lotta.

Avointa ja ajantasaista tiedonkulkua

Ympäristötehokkaiden ratkaisujen lisäksi CEEQUAL-sertifikaatissa tärkeässä roolissa on viestiminen lähiyhteisölle. Tässä hanke on ansioitunut ja ottanut käyttöönsä monipuolisesti erilaiset kanavat käyttöönsä.

"Olemme sijoittaneet pitkin hanketta infotauluja, joilla tiedotamme lähiasukkaille tulevista louhinnoista ja niiden etenemisestä. Tämän lisäksi hankkeella on omat viikkotiedote sekä tekstiviestipalvelu, ja järjestämme myös asukastilaisuuksia. Lisäksi meillä on Facebook-sivut, jossa voimme olla vuorovaikutuksessa lähiasukkaiden kanssa ja jaamme ajankohtaisia kuulumisia hankkeelta. Keräämme myös kaikki palautteet ja kirjaamme toimenpiteet ylös, mitä palautteiden pohjalta työmaalla on tehty", Lotta kertoo.

Valtari pähkinänkuoressa

  • Väyläviraston, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan sekä Skanska Infran ja Pöyry Finlandin muodostama allianssi rakentaa Lahden eteläisen kehätien Lahden pään osuuden.
  • 4,5 km:n osuudelle tulee mm. kolme eritasoliittymää, kaksi maantietunnelia ja 12 siltakohdetta.
  • Rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2019 ja hanke valmistuu syyskuussa 2021.
  • Valtari on ensimmäinen CEEQUAL-sertifikaatin vaatimusten mukaisesti toteutettava väylähanke Suomessa.
  • Tavoitteena on mm. ohjata liikennettä Lahden keskustasta nykyaikaiselle väylälle ja suojata tärkeää pohjavesialuetta.
Päivitetty: 25.9.2019