c

Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa

Vastuullisuus ja ympäristö

Mustasaaren Sepänkylän ohi rakennettava VT8 ohikulkutie rakennettiin tavalla, joka minimoi hankkeen vaikutukset ympäröivään luontoon. Hankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa liikennettä ja tehdä siitä turvallisempaa.

Skanskan tekemän tarjouksen pohjalta hankkeen alkuperäisiä suunnitelmia muutettiin erityisesti geoteknisten ratkaisujen osalta. Tämä vähensi tieurakan ympäristövaikutuksia merkittävällä tavalla. Ohitustien toteutuksessa on ollut ympäristönäkökulmasta monta haastetta. Tielinjalla oli happamia sulfidimaita, jotka oli alun perin suunniteltu massastabiloitaviksi ja pois vietäviksi. Skanskan ratkaisussa sulfidimaat stabiloitiin pilari- ja massastabilointia käyttäen ja jätettiin paikoilleen. Tämä vähensi muun muassa kaivuutöiden määrää, kuljetustarpeita ja materiaalin hankintatarpeita sekä sulfidimaihin liittyviä riskejä.

Ratkaisun avulla pystyttiin pienentämään tiehankkeen hiilijalanjälkeä noin 20.000 tonnilla, mikä vastaa noin 2.200 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Sepänkylän ohitustien hankkeessa ympäristö on otettu muutenkin huomioon tarkasti. Suurin osa hankkeen materiaaleista on hankittu työmaan lähialueilta, 98 % rakennusjätteistä on ohjattu hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana ja juomakelpoista vettä on käytetty ainoastaan työmaan sisätiloissa. Tien läheisyydessä asustavat liito-oravat ja läheisen järven linnusto on huomioitu muun muassa tien suunnittelussa ja melusuojauksen sijoittelussa.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading