c

Vt 6 Taavetti–Lappeenranta

  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys, joka palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä ja on samalla tärkein väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille. Taavetti–Lappeenranta-hankkeessa parannetaan VT 6:n liikenteen sujuvuutta, joka on tällä hetkellä heikko ruuhkautuvien liittymien ja rekkaliikenteen aiheuttaman jonoutumisen takia. Samalla nostetaan myös tien turvallisuustasoa, vähennetään ympäristöriskejä ja parannetaan Jurvalan-taajaman asuinviihtyvyyttä.

Hankkeessa VT 6:n Taavetti–Lappeenranta-osuutta parannetaan pääosin tien nykyisellä paikalla. Välin noin kymmenen kilometrin mittaiset alku- ja loppupätkät levennetään keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Tien keskivaiheille rakennetaan 9 kilometriä uutta tietä, joka kiertää Jurvalan taajaman. Lisäksi tehdään uusia katu- ja tiejärjestelyjä sekä rakennetaan kevyenliikenteenväyliä ja levähdysalueita. Karjalan rata-alueelle Helsinki–Imatra-välin viimeisen tasoristeyksen tilalle rakennetaan junaradan ylittävä silta, joka lisää radan ylittämisen turvallisuutta. Urakan yhteydessä rakennetaan kaiken kaikkiaan viisi eritasoliittymää, 19 siltaa sekä lähes kymmenen kilometriä meluesterakenteita. 

Hankkeen suunnittelussa ja työmaatoiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristötehokkuuteen materiaalien kierrättämisen ja paikallisen hyötykäytön kautta. Esimerkiksi pintamaa ja louhittu kallio käytetään paikallisesti ja vanhaa asfalttia hyödynnetään uuden asfaltin raaka-aineena. Lisäksi puretut kaiteet ja ponttimateriaalit käytetään soveltuvilta osin uudestaan ja loput toimitetaan metallinkierrätykseen. 

Tietomallintaminen merkittävässä roolissa

Tehokkuuden ja laadun parantamiseksi hankkeessa hyödynnetään tietomallintamista. Mallintamista käytetään kokonaisvaltaisesti muun muassa lähtötietojen hallintaan, suunnitelmien yhdistämiseen ja ristiriidattomuuden varmistamiseen, työturvallisuuden ja tuotannon suunnitteluun, koneohjaukseen kaivuu- ja levitystöissä sekä valmiin tien ylläpitoon.

Projektilla hyödynnettiin myös digitaalisia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä kuten 3D-malleja ja koneohjausta sekä pienoiskoptereita. Katso videolta miten digitaalisia työkaluja hyödynnettiin rakentamisen laadunhallinnassa. 

Allianssi hyödyntää eri toimijoiden ydinosaamista

VT 6 Taavetti–Lappeenranta on tienrakennusurakkana ainutlaatuinen, sillä se on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimallilla toteutettava niin sanottu tavallinen tiehanke. TaaLa-allianssin muodostavat Liikennevirasto, Skanska Infra, Pöyry Finland ja Ramboll Finland.

Allianssimallissa hyödynnetään eri toimijoiden osaamista tehokkaasti: esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Hankkeen kehitysvaiheen aikana löydettiinkin muun muassa ratkaisuja, joilla tien vaiheittainen liikenteelle otto on mahdollista alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa myös, että tien käyttäjille aiheutetut haitat pienenevät. 

Hankkeen kehitysvaihe kesti vuoden 2015 maaliskuusta elokuuhun ja rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2015. Tie otettiin käyttöön kokonaisuudessaan 2017 aikana.

Jaa

Etsi referenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä

loading