c

Vt 6, Taavetti–Lappeenranta

  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa
  • Vt 6 TaaLa

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys, joka palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä ja on samalla tärkein väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille. Taavetti–Lappeenranta-hankkeessa parannetiin VT 6:n liikenteen sujuvuutta, joka oli heikko ruuhkautuvien liittymien ja rekkaliikenteen aiheuttaman jonoutumisen takia. Samalla nostetiin myös tien turvallisuustasoa, vähennetiin ympäristöriskejä ja parannetiin Jurvalan-taajaman asuinviihtyvyyttä.

Hankkeessa VT 6:n Taavetti–Lappeenranta-osuutta parannettiin pääosin tien nykyisellä paikalla. Välin noin kymmenen kilometrin mittaiset alku- ja loppupätkät levennetiin keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Tien keskivaiheille rakennetiin 9 kilometriä uutta tietä, joka kiertää Jurvalan taajaman. Lisäksi tehtiin uusia katu- ja tiejärjestelyjä sekä rakennettiin kevyenliikenteenväyliä ja levähdysalueita. Karjalan rata-alueelle Helsinki–Imatra-välin viimeisen tasoristeyksen tilalle rakennetiin junaradan ylittävä silta, joka lisää radan ylittämisen turvallisuutta. Urakan yhteydessä rakennettiin kaiken kaikkiaan viisi eritasoliittymää, 19 siltaa sekä lähes kymmenen kilometriä meluesterakenteita. 

Hankkeen suunnittelussa ja työmaatoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristötehokkuuteen materiaalien kierrättämisen ja paikallisen hyötykäytön kautta. Esimerkiksi pintamaa ja louhittu kallio käytettiin paikallisesti ja vanhaa asfalttia hyödynnettiin uuden asfaltin raaka-aineena. Lisäksi puretut kaiteet ja ponttimateriaalit käytettiin soveltuvilta osin uudestaan ja loput toimitettiin metallinkierrätykseen. 

Tietomallintaminen merkittävässä roolissa

Tehokkuuden ja laadun parantamiseksi hankkeessa hyödynnettiin tietomallintamista. Mallintamista käytettiin kokonaisvaltaisesti muun muassa lähtötietojen hallintaan, suunnitelmien yhdistämiseen ja ristiriidattomuuden varmistamiseen, työturvallisuuden ja tuotannon suunnitteluun, koneohjaukseen kaivuu- ja levitystöissä sekä valmiin tien ylläpitoon.

Projektilla hyödynnettiin myös digitaalisia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä kuten 3D-malleja ja koneohjausta sekä pienoiskoptereita. Katso videolta miten digitaalisia työkaluja hyödynnettiin rakentamisen laadunhallinnassa. 

Allianssi hyödyntää eri toimijoiden ydinosaamista

VT 6 Taavetti–Lappeenranta oli tienrakennusurakkana ainutlaatuinen, sillä se on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimallilla toteutettava niin sanottu tavallinen tiehanke. TaaLa-allianssin muodostivat Liikennevirasto, Skanska Infra, Pöyry Finland ja Ramboll Finland.

Allianssimallissa hyödynnetään eri toimijoiden osaamista tehokkaasti: esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Hankkeen kehitysvaiheen aikana löydettiinkin muun muassa ratkaisuja, joilla tien vaiheittainen liikenteelle otto on mahdollista alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa myös, että tien käyttäjille aiheutetut haitat pienenevät. 

Hankkeen kehitysvaihe kesti vuoden 2015 maaliskuusta elokuuhun ja rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2015. Tie otettiin käyttöön kokonaisuudessaan 2017 aikana.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading