c

Tahtituotannon hallintaan työmaalähtöinen ratkaisu, joka yhdistää teknologiaosaamisen rakentamisen ydinosaamiseen

Skanska ja Fira Smart ovat tehneet teknologiakehityksen yhteistyötä jo viime vuodesta lähtien. Nyt yhteistyön tuloksena on syntymässä sovellus, jonka avulla kaikki rakennusalan toimijat voivat tulevaisuudessa saada täydet hyödyt irti tahtituotannosta aina aikataulusuunnittelusta tuotannon ohjaukseen ja työmaiden päivittäisjohtamiseen.

Tahtituotanto on rakennusalalla nopeasti lisääntyvä tuotantotapa ja sen hyödyt tunnistetaan laajalti. Selkeä töiden hallinta työmaalla, merkittävästi lyhentynyt tuotannon läpimenoaika, tuottavuuden parantuminen, ja parempi rakentamisen laatu ovat tavoittelemisen arvoisia kaikissa rakennushankkeissa. Silti tahtituotannon täysi potentiaali jää edelleen työmaiden arjen todellisuudessa liian usein hyödyntämättä.

Skanskan ja Fira Smartin yhteistyön keskiössä on ollut erityisesti tahtituotannon digitalisoiminen työmaalähtöisesti. Digitalisoiminen ei tarkoita pelkkien digisovellusten tuomista työmaalle, vaan teknologia ja rakentamisen päivittäinen tekeminen suunnitellaan kokonaisuutena, toisiaan tukevina. Näin tietoa synnytetään arjessa suoraan digitaaliseen muotoon ja syntynyt tieto esimerkiksi töiden etenemisestä saadaan suoraan kaikkien osapuolten nähtäville. 

Työmaalähtöistä digikehitystä

Yhteistyön taustalla on ollut yhteisesti tunnistettu tarve ratkaisulle, joka yhdistää teknologiaosaamisen rakentamisen ydinosaamiseen, sillä sekä Firalla että Skanskalla uskotaan vahvasti, että alan muutos voi tulla vain alan sisältä. Alusta asti kehitykseen on osallistunut ydintiimi, joka koostuu molempien yritysten sekä prosessien kehittämisen että työmaiden ammattilaisista.

Kehitys on ollut design-lähtöistä ja siinä on panostettu helppokäyttöisyyteen erityisesti työmailla. Jo ideavaiheessa työmaiden näkemystä ja nykypäivän haasteita kartoitettiin laajalla tutkimuksella. Tutkimuksen pohjalta luotiin sovelluksen ensimmäiset rautalankaversiot, prototyypit, joiden pohjalta ohjelmistokehitystä lähdettiin viemään eteenpäin jatkuvasti arvioiden erityisesti soveltuvuutta työmaiden arkeen. Loppukesästä 2021 kehitys on etenemässä pilottivaiheeseen, jossa lähes valmista sovellusta testataan sekä Skanskan että Fira Oy:n työmailla. Pilotista kerättyä palautetta hyödynnetään sovelluksen viimeistelyyn ja jatkokehitykseen.

Ketterä tahtituotantosovellus 

Kehitteillä oleva tahtituotantosovellus pohjaa Fira Smartin jo markkinoilla olevaan Fira Sitedrive -aikataulujohtamisen ohjelmistoon, jossa kehitystyön valmistuttua voidaan perinteisten aikataulujen lisäksi luoda ja johtaa tahtiaikatauluja.

Tahtituotantosovellus ohjaa aikataulutusta selkeästi tahtituotantomenetelmien mukaiseksi. Tahtiaikataulu koostuu työpaketeista, jotka määritellään toistuviksi kokonaisuuksiksi, työjonoiksi. Tahtialueet sekä tiimit määritellään projektille, minkä jälkeen kussakin projektin aikataulussa voidaan monistaa työjonoja tahtialueille ja vastuuttaa ne halutuille tiimeille visuaalisesti raahaamalla.

Työmaat ovat yllättyneet positiivisesti sovelluksen helppokäyttöisyydestä. Testityömailla onnistuttiin muun muassa luomaan uusi tahtiaikataulu tunnissa, mitä työnjohto ei aiemmin olisi uskonut mahdolliseksi. 

Seuraavaksi loppukesän laaja pilotti päästää sekä Skanskan että Firan työmaita testaamaan sovellusta päivittäisjohtamisen todellisessa arjessa, ja odotukset ovat korkealla. Työnjohtoa helpottaa tehokas muutosten hallinta sekä tiedon kulku. Lisäksi töiden aloituksen edellytyksiä päästään hallinnoimaan sovelluksessa aivan uudella tasolla, sillä työpaketit voivat sisältää erilaisia ketterästi hallittavia alitehtäviä. 

Tieto töiden aloituksesta, valmistumisesta ja mahdollisista esteistä liikkuu saumattomasti eri laitteiden ja eri henkilöiden välillä. Kokonaiskuvassa tärkeäksi muodostuukin tiedon liikkuminen läpi koko tuotantovaiheen, mahdollistaen modernin tiedolla johtamisen. Näin rakennushankkeiden hallinta selkenee, hukkatyö vähenee, ja hankkeet valmistuvat sekä nopeammin että paremmalla laadulla.

Skanskan ja Fira Smartin yhteistyö pohjautuu ajatukseen, että kunnolla rakennusalan tarpeeseen vastaavan sovelluksen kehittäminen on mahdollista vain yhteistyössä, työmaat edellä. Tahtituotannon digitalisaatiota tai koko toimialamme murrosta ei kukaan tee yksin, ja yhteiskehitystä halutaan jatkaa eri kumppaneiden kanssa myös tulevaisuudessa.

Lue lisää:
Tiedote: Skanska ja Fira Smart kehittävät uuden sovelluksen koko rakennusalan käyttöön

 

Päivitetty: 2.7.2021