c

Taustakysely opiskelijoille -rekisterin tietosuojaseloste

Taustakysely opiskelijoille -rekisterin tietosuojaseloste.

Rekisteri

Taustakysely opiskelijoille

Rekisterinpitäjä

Skanska Oy
PL 114
00101 HELSINKI

Rekisterin yhteyshenkilö    

Henkilöstön kehittämispäällikkö
Contact

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään voidaksemme markkinoida ja kohdentaa Skanskan tarjoamia harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään Skanskan www-sivujen kautta, erillisen sähköisen kyselytyökalun kautta tai erilaisissa tapahtumissa.

Rekisteröityjen ryhmät

Potentiaaliset harjoittelijat

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Tieto rekisteröidyn suorittamasta tutkinnosta ja vuosikurssista, jolla opiskelee
 • Kiinnostus Skanskaa kohtaan
 • Sähköpostiosoite

Tietojen vastaanottajaryhmät

Skanskassa rekrytoinnista vastaavat henkilöt.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta Skanskasta edelleen tai Skanskan eri liiketoimintayksiköiden välillä.

Tietoja käsittelee kolmas osapuoli, eli teknisen kyselyalustan toimittaja. Käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tällä on hänen tietojensa osalta vaikutuksia
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta aiheutuneista vahingoista.
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli haluat käyttää mitä tahansa rekisteröidyn oikeuksistasi, ole yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Tiedon suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisin käyttöoikeuksin sekä muine teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojen turvallinen käsittely on ohjeistettu tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksissa. Tiedon käyttöä ja käsittelyä valvotaan.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan niiden keräämisestä.

Päivitetty: 26.11.2019