c

Laadusta yhä tärkeämpi peruste alihankkijoiden valintaan

Erilaiset laatuvertailutekijät ovat päätoteuttajan kilpailutuksissa rakennusalalla arkipäivää, mutta aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien valinnassa niiden käyttö ei ole vielä niin tavallista kuin se voisi olla.

Skanska on ottanut uusia askeleita käyttämällä Kivenlahden metroaseman talotekniikkaurakoiden valintakriteerinä kokonaistaloudellisuutta, jossa urakkahinnan painotus oli 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia.

Skanska on ottanut tässä uusia askeleita käyttämällä Kivenlahden metroaseman talotekniikkaurakoiden valintakriteerinä kokonaistaloudellisuutta, jossa urakkahinnan painotus oli 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia. Laatupisteet määräytyivät urakoitsijan kyseiseen urakkaan laatiman laatusuunnitelman, annettujen kehitysideoiden ja urakkaan nimetyn projektipäällikön referenssikohteiden asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella.

Laatusuunnitelmassaan tarjoajan tuli kuvata, miten se varmistaa urakkasuorituksensa laadun. Kehitysideoiden vertailussa arvioitiin ideoiden määrää, toteutuskelpoisuutta ja niiden vaikutusta kustannuksiin, laatuun tai aikatauluun. Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin sähköisellä kyselyllä, joka lähetetiin tarjoajan nimeämille referenssikohteiden tilaajille. Laatuvertailusta saatu palaute oli yllättävänkin positiivista – niin tarjoajien kuin asiakastyytyväisyyspalautetta antaneiden aikaisempien hankkeiden tilaajienkin suunnalta.

Kun tarjous on tehty huolellisesti, se heijastuu myös toteutukseen

Laatutekijöiden mukaan ottaminen tarjousten vertailuun vaatii aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta tarjousvaiheeseen uudenlaista osaamista ja myös enemmän resursseja. Tarjousvaiheessa tehty työ maksaa kuitenkin itsensä toteutusvaiheessa takaisin, koska toteutusta on suunniteltu ja pohdittu kunnolla jo tarjousvaiheessa. Tämä vie ajan kuluessa koko alaa eteenpäin. Laatuajattelu on hankkeessa mukana jo alusta asti ja laadukkuus ohjaa työn toteutusta jo ennen kuin on edes varmistunut, että tietty urakoitsija saa hankkeen toteutettavakseen.

Olemalla ajoissa liikkeellä mahdollisuudet suunnitelmien kehittämiseen ja sitä kautta laadun parantamiseen ovat myös paremmat. Referenssikohteiden asiakastyytyväisyyskyselyn kautta aikaisemmin hyvin tehty työ palkitsee ja tuo lisää töitä myös jatkossa.

Laatuvertailussa yksi tilaajan suurimmista haasteista on vertailutekijöiden objektiivinen tarkastelu. Kivenlahden metroaseman kohdalla tätä helpotti se, että Kivenlahden asema toteutetaan projektinjohtourakkana, jossa Länsimetron organisaatio on vahvasti mukana kilpailutusprosesseissa ja päättämässä niiden lopputuloksesta. Länsimetron edustajat kävivät tarjoukset läpi ja kommentoivat Skanskan antamia laatupisteitä. Mitä isommalla osallistujajoukolla vertailu tehdään, sitä objektiivisempi vertailu saadaan. Tilaajan vastuulle jää myös sen valvonta, että hankkeessa todella toimitaan annettujen lupausten mukaisesti laadusta tinkimättä.

Laatua syntyy yhdessä tekemällä ja oikeilla kannustimilla

Laatuvertailu on yksi hankinnan työkaluista ja vaikuttaa rakentamisen laatuun. Muita tehokkaita työkaluja laadun parantamiseen ovat muun muassa toimittajahallinta, mikä tarkoittaa toimitusketjun osapuolten yhteistyön syventämistä kokonaisprosessia optimoiden, sekä tarkoituksenmukaisen urakkamuodon valinta.

Loppujen lopuksi ihmiset eli tilaajat, suunnittelijat, rakentajat ja valvojat määrittävät yhdessä rakentamisen laadun. Mitä paremmin ihmiset saadaan toimimaan yhteen kohti yhteistä päämäärää ja toisiinsa luottaen, sitä laadukkaampaan lopputulokseen päästään. Yksinkertaisuudessaan nimenomaan tästä, yhteistyön syventämisestä ja kokonaisprosessin ymmärtämisestä, toimittajahallinnassa on kyse.

Valitulla urakkamuodolla on oleellinen vaikutus siihen, kuinka hyvin rakentamisprosessia suunnataan kohti yhteisiä laatutavoitteita. Kiinteällä urakkahinnoittelulla on paikkansa. Huonoimmillaan se kuitenkin johtaa vastakkainasetteluun ja tarkastelemaan asioita ainoastaan oman urakan tai toimituksen kantilta, mistä rakennusalalla onkin viljalti kokemuksia. Tavoitehintaurakalla tai yhteisellä palkkionjaolla toimijat saadaan ajattelemaan koko hankkeen parasta, joka voi parhaimmillaan johtaa uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin vaikuttaen positiivisesti myös lopputuloksen laatuun.

Kilpailuttamalla urakoita tarvemäärityksen perusteella annetaan tilaa materiaalitoimittajien ja aliurakoitsijoiden innovaatioille. Kun lopullinen toteutussuunnitelma tehdään yhdessä pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kesken, suunnitelmat saadaan tehtyä kerralla oikein. Lisäksi ratkaisuissa päästään hyödyntämään koko toimitusketjun osaamista. Kaikki viisaus kun harvoin asuu vain yhdessä päässä.

Mutta miten kävi Kivenlahden talotekniikkaurakoiden kilpailutuksessa? Tarjousvertailussa sähköurakan voittajaksi selviytyi Amplit Oy ja putkiurakan Suomen Talotekniikka Helsinki Oy. Asennustyöt ovat vasta käynnistymässä, mutta yhteistyön sujuvuudessa on jo merkkejä siitä, että valintaprosessissa painottui laatu.

Päivitetty: 27.2.2023