c

Ympäristötehokkuuden työkaluja

Käytössämme on useita erilaisia järjestelmiä ja menetelmiä, jotka ohjaavat projektikehityksemme ja rakentamispalveluidemme ympäristötehokkuutta läpi hankkeiden koko elinkaaren.

Ympäristötehokasta ajattelua ja tekemistämme ohjaavat työkalut:

 • ISO 14001: Koko Skanska AB -konsernilla on ollut ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi vuoden 2000 lopusta lähtien. ISO 14001 on standardoitu ympäristöjärjestelmä, joka auditoidaan vuosittain. Järjestelmä edellyttää selkeitä toimintatapoja ja toiminnan jatkuvaa parantamista. 
 • LEED®ja BREEAM®: LEED (Leadership In Energy and Environmental Design) ja BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ovat  ympäristöluokitusjärjestelmiä, joiden tavoitteena on edistää kestäviä ratkaisuja tarkastelemalla käyttäjien ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä näkökohtia. Kaikki kehittämämme pohjoismaiset toimitilahankkeet samoin kuin Skanskan omat uudet toimitilat suunnitellaan ja toteutetaan LEED-ympäristöluokitusten vaatimusten mukaisiksi. Olemme myös toteuttaneet lukuisia BREEAM-kohteita Iso-Britanniassa ja Pohjoismaissa, kuten Turun normaalikoulun.
 • CEEQUAL: Kansainvälinen CEEQUAL on todenteisiin perustuva vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisissa infrahankkeissa.
 • RTS-ympäristöluokitus: Luokitus on suomalaiset olosuhteet huomioonottava kestävän kehityksen kriteereihin nojaava ympäristöluokitusjärjestelmä, joka huomioi kotimaiset hyvät käytännöt, kuten kosteudenhallinnan Kuivaketju10-mallin ja rakennusmateriaalien M1-päästöluokitukset. Skanska otti asunnonostajan valintaa helpottavan RTS-luokituksen käyttöön myytävien asuntojen osalta ensimmäisenä Suomessa.
 • LAD: Skanskan kehittämä LivingArea Design (LAD) -suunnittelumenetelmä ohjaa suunnittelemaan asuinympäristön rakennetta ja toimintaa asukkaiden näkemyksen pohjalta. LAD-prosessissa suunnittelua tarkastellaan kestävän kehityksen periaatteiden, paikallisen elämäntyylin, arkkitehtuurin ja rakentamisen näkökulmista. Prosessi asettaa rakentamiselle ympäristötavoitteiden lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita. LAD-suunnittelumenetelmää käytetään esimerkiksi Tampereen Härmälänrannan alueen rakentamisen toisessa vaiheessa.
 • One Planet Living: Alun perin brittiläinen One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palveluiden suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Konseptia on sovellettu Suomessa mm. Vantaan Kivistön ja Jyväskylän Kankaan uusien asuinalueiden suunnittelussa. Skanska on mukana molemmissa kehityshankkeissa.
 • WELL: Kansainvälinen WELL-standardi huomioi toimitilojen suunnittelussa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ihmisten tarpeet huomioidaan laajasti, mikä edistää luovan ja tuottavan työn tekemistä.

Muut työkalut, jotka tukevat ympäristötehokasta toimintaamme:

 • Skanskan oppimisympäristö: Henkilöstöllämme on mahdollisuus perehtyä ympäristötyön keskeisiin tekijöihin sähköisessä oppimisympäristössämme. Tarjoamme samat verkko-opiskeluaineistot myös aliurakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käytettäväksi Skanskan perehdytysportaalissa.
 • Skanska-pakka: Olemme koonneet rakennustyömaille toimintaohjeet, jotka opastavat päivittäiseen ympäristötehokkuuteen ja työturvallisuuteen.
 • Kestävät asiakasratkaisut -kirjasto: Työkalu sisältää kokoelman toteutuskelpoisia ympäristötehokkuutta edistäviä ratkaisuja, joilla voidaan edistää asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita. 
 • Ympäristötehokas työmaa -työkalupakki: Työkalupakista löytyvät testatut välineet muun muassa työmaan energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, ekotehokkaiden materiaalien valintaan, päästöjen vähentämiseen sekä maaperän ja pohjavesien suojaamiseen.
 • Ympäristöviikko: Järjestämme vuosittain ympäristöviikon, jolloin keskitymme siihen, mitä kukin voi jokapäiväisessä työssään tehdä ympäristötehokkuuden eteen. Lisäksi kutsumme viikon aikana asiakkaitamme mukaan työmaille ympäristökierroksille.
 • Ympäristötietoiskut ja ympäristökierrokset: Järjestämme työmaillamme ympäristötietoiskuja ja ympäristökierroksia, joissa pohdimme ympäristötyötä työmaan näkökulmasta.
Jaa
Päivitetty: 11.1.2019