c

Eettisyyttä edistävät toimenpiteet

Eettisyys on yksi keskeisimmistä arvoistamme. Eettisyyttä edistävät toimenpiteemme perustuvat paitsi arvoihimme, myös eettiseen ohjeistoomme. Siinä määritellään, miten skanskalaiset toimivat ja käyttäytyvät.

Pyrimme edistämään eettisyyttä kaikissa toimintamaissamme muun muassa seuraavin toimin:

  • Henkilökunnan koulutus ja ohjeistus: Järjestämme koko henkilöstömme eettistä ohjeistoa koskevan koulutuksen vähintään kahden vuoden välein. Kaikki uudet työntekijät koulutamme kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Eettisyyskoulutuksen lisäksi esimerkiksi johto ja eräät muut henkilöstöryhmät saavat erityiskoulutusta eettisissä ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, kuten korruption vastaisissa toimenpiteissä ja kilpailulainsäädännön noudattamisessa.
  • Säännölliset eettisyyskeskustelut: Käymme Skanskassa muutaman kerran vuodessa eettisyyskeskusteluja koko henkilöstön voimin. Esimiehet käyvät keskustelumateriaalin omien tiimiensä kanssa läpi ja pohtivat sen herättämiä ajatuksia sekä Skanskan ohjeistuksia ja käytäntöjä. Eettisyyskeskusteluihin on valittu aiheiksi muun muassa työturvallisuuteen, toisten huomioimiseen ja ennakkoluuloihin liittyviä teemoja.
  • Epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen ja mahdollisiin rikkeisiin puuttuminen: Skanskassa kaikilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa lainvastaista tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä tai muusta sopimattomasta menettelystä. Tällaisessa tilanteessa jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa kostosta.
  • Alihankkijoiden sitouttaminen eettisen ohjeen noudattamiseen: Arvioimme sopimuskumppaneitamme ja sitoutamme ne toimimaan alihankkijoille tarkoitetun eettisen ohjeen mukaan.

Skanskan eettinen komitea

Johtoryhmämme käyvät säännöllisesti läpi esiin tulleita eettisiä dilemmoja. Lisäksi kaikissa Skanskan liiketoimintayksiköissä toimii eettinen komitea, joka tutkii luottamuksellisesti sinne tulleita kysymyksiä ja yhteydenottoja. Suomessa eettisessä komiteassa käsitellyistä asioista laaditaan säännöllisesti uutiskirje, joka jaetaan koko henkilöstölle.

Eettisen ohjeiston lisäksi olemme laatineet tarkemmat ohjeistukset nollalahjapolitiikastamme, korruption vastaisesta ohjelmastamme, kilpailulainsäädännön noudattamisesta, sponsorointipolitiikasta, isovanhempiperiaatteista (Grandparent Principles) ja eturistiriitatilanteista.

Eettisten ohjeiden noudattamisen seuranta

Arvioimme vuosittain eettiset riskit ja suunnittelemme toimenpiteet eettisten riskien torjumiseksi.

Valvomme eettisten ohjeiden noudattamista muun muassa seuraamalla ja raportoimalla jatkuvasti suoritettujen koulutusten määrää sekä eettisyyttä koskevan toimintasuunnitelman toteutumista. Lisäksi seuraamme eettiselle komitealle esitettyjen kysymysten ja selvityspyyntöjen määrää.

Projektitasolla eettisyys nousee esille muun muassa projektien arvioinneissa ja sisäisen auditoinnin tarkastuksissa. Lisäksi epäilykset mahdollisista eettisistä rikkeistä tutkitaan Skanskan ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilöstön suhtautumista eettisiin kysymyksiin selvitämme henkilöstötutkimuksessa sekä eettisyyskeskusteluista kerätyillä palautteilla.

Päivitetty: 13.3.2019