c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2007: Tilojen laatu ja tehokkuus ohjaavat toimitilapäätöksiä neliöhintaa voimakkaammin

Lehdistötiedotteet 7.2.2007 10.25 CET

Yritysten tarve palkata lisää työntekijöitä kasvattaa toimistotilan tarvetta. Suuri osa yrityksistä pyrkii kuitenkin mahduttamaan uudet työntekijät entisiin tiloihinsa. Tämä edellyttää toimistotiloilta entistä suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta. Myös tilojen teknisille ominaisuuksille ja työympäristön toimivuudelle asetetaan entistä tiukempia vaatimuksia. Työtilojen tarpeeseen ja ominaisuuksiin vaikuttaa lisäksi voimistuva suuntaus tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Tarkoituksenmukaisista tiloista ollaan myös valmiita maksamaan entistä korkeampia neliöhintoja.

Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy toteutti vuodenvaihteessa Skanskan toimeksiannosta nyt kolmannen kerran. Barometrin tulokset julkaistaan 7.2.2007 Coresma 2007 -tapahtumassa.

Toimistotilojen tarve kasvussa – huomio laatuun ja tehokkuuteen

Yritysten ja työntekijöiden muuttuvat tarpeet ja työskentelytavat heijastuvat vahvasti barometrin vastauksiin. Tilankäytön tehokkuutta pyritään lisäämään joustavilla tilaratkaisuilla kuten avotilalla ja nimeämättömillä työpisteillä, joiden suosio säilyy edelleen vahvana. Toisaalta yritykset arvioivat tarvitsevansa yhä enemmän vuorovaikutukseen sopivia neuvottelu- ja tiimityöskentelytiloja. Samanaikaisesti arvioidaan hiljaisen työskentelyn ja keskittymisen mahdollistavien tilojen tarpeen kasvavan.

Tilojen määrä ja kustannukset saatava keskenään tasapainoon

Yli neljäsosa barometriin vastanneista yrityksistä pitää toimitilakustannuksiaan suurina tai erittäin suurina. Yli puolet ennakoi niiden kasvavan edelleen seuraavien kolmen vuoden aikana. Tilan neliöhinta tai vuokra ei välttämättä enää määrää toimitilan valintaa, vaan tärkeämpää on se, kuinka tehokkaaseen käyttöön neliöt saadaan valjastettua. Mielenkiinto näyttääkin olevan siirtymässä tilojen tehokkuutta kuvastaviin mittareihin, esimerkiksi tilakustannuksiin työntekijää tai työpistettä kohden.

Seisovatko pöydät tyhjillään?

Omat haasteensa toimistoneliöiden määrän mitoittamiselle luo työnteon irtautuminen paikasta ja ajasta. Etätyö, työskentely asiakkaan luona tai muulloin kuin varsinaisena työaikana, osa-aikatyö sekä päivittäiset kokousputket ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus nykypäivän toimistotyöntekijälle. Vaikuttaa siltä, että yhä useampi työntekijä joutuukin hakemaan työpisteensä joka aamu uudestaan nimeämättömien pöytien joukosta tai jakamaan työtilansa työtovereidensa kanssa.

Lisätilan tarve ja kustannukset yhä useammin syynä muuttoon

Työntekijämäärän ja toiminnan muutokset sekä yritysten kovenevat laatuvaatimukset lisäävät muuttoalttiutta. Lisätilan tarve on todennäköisin syy harkita muuttoa. Neljännes barometriin vastanneista yrityksistä arvelee muuttavansa seuraavan kolmen vuoden aikana. Yksi syy on se, että vanhat toimitilat ovat pohjaratkaisuiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan usein varsin joustamattomia.

Toinen yhä useammin mainittu syy yritysten muutolle ovat korkeaksi koetut toimitilakustannukset. Kustannuksia pyritään alentamaan muun muassa tehokkaammilla ja muuntelukelpoisilla tilaratkaisuilla sekä muuttamalla halvemmalle alueelle. Suuri osa vastaajista nimeää nykyisten toimitilojensa heikkoudeksi myös tehottomuuden, epäkäytännöllisyyden ja hajanaisuuden.

Yritysten toimitilavalintaan vaikuttavat keskeisimmin kohteen kustannukset, sijainti ja toiminnalliset ominaisuudet sekä se, että kohteeseen on helppo päästä. Toimitilojen laadusta ei haluta tinkiä, vaan yritykset hakevat pääsääntöisesti tarpeisiinsa räätälöityä tilaa.

Aviapolis, Ruoholahti ja muu Helsingin niemi ydinkeskustan vetovoimaisimpia haastajia

Suosituimmiksi toimistoalueiksi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrissa nousevat tänäkin vuonna Helsingin ydinkeskusta ja kantakaupunki. Näiden alueiden vetovoima näyttää perustuvan ennen kaikkea erinomaisille liikenneyhteyksille sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien läheisyydelle. Pohjoisen kanta-Helsingin ja Länsi-Helsingin etuna ovat ydinkeskustaa halvemmat hinnat. Suuri osa näillä alueilla toimivista yrityksistä kokee niiden sijainnin itselleen parhaaksi.

Vetovoimaisimmiksi uusiksi alueiksi nousevat Aviapolis ja Ruoholahti. Nämä alueet houkuttelevat myös nykyään muilla alueilla toimivia yrityksiä. Aviapoliksen vahvuus on lentokentän läheisyyden ja liikenneyhteyksien lisäksi se, että asiakkaat ja kansainväliset yhteydet on helppo saavuttaa. Ruoholahden suosio puolestaan perustuu pitkälti samoihin syihin kuin ydinkeskustan, ja alueen kilpailukykyä lisäävät jonkin verran pienemmät kustannukset.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Internetin avulla toteutetussa Tulevaisuuden Työympäristö -barometrissa kysyttiin pääkaupunkiseudulla toimivilta yli 50 hengen yrityksiltä toimistotilojen käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina olivat talous- henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Barometriin vastasi 132 henkilöä. Barometri toteutettiin nyt jo kolmatta kertaa.

KTI:n ja Skanskan kehittämän barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotiloihin liittyviä tarpeita ja tilojen valintaperusteiden kehitystä. Suoraan toimitilan käyttäjille kohdistettu barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa.

Lisätietoja: Skanska Kodit Oy markkinointijohtaja Risto Linnankoski puh. (09) 6152 2722 tai 040 7221 342, Contact

Skanska Oy viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro puh. 040 587 2642, Contact

KTI Kiinteistötieto Oy tuotepäällikkö Contact

toimitusjohtaja Contact