c

Kiire vaivaa rakennuksilla niin esimiehiä kuin työntekijöitä – seurauksena turvallisuus- ja laaturiskit

Lehdistötiedotteet 22.6.2011 12.16 CET

Rakennuksilla lisääntynyt kiire on työturvallisuus- ja laaturiski niin esimiesten kuin työntekijöiden mielestä. Tämä käy ilmi kahdesta tuoreesta opinnäytetyöstä. Ne laadittiin Laurea-ammattikorkeakoulun ja Skanskan yhteistyössä toteuttaman rakennusalan työhyvinvointiin keskittyvän hankkeen, Skanska Jaksavan, yhteydessä.

Opinnäytetyöt perustuvat Skanskan rakennustyöntekijöille ja esimiehille tehtyihin haastatteluihin. Toisessa opinnäytetyössä selvitettiin rakennusalan esimiesten, toisessa taas työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. Rakennustyömaan tiukat, kiirettä aiheuttavat aikataulut koetaan ajoittain hyvinkin stressaavina. Kiire vaikuttaa kielteisesti työn suunnitteluun ja se on yhteydessä tapaturmiin. Työntekijät kokevat, etteivät pysty kiireen vuoksi tekemään niin hyvää jälkeä kuin haluaisivat. Kiirettä ja epäselvyyttä aiheuttavat erityisesti tilanteet, joissa usea esimies antaa käskyjä yhdelle rakennustyöntekijälle. Työntekijöiden mukaan kiireeseen voitaisiin vaikuttaa ennen kaikkea hyvällä suunnittelulla.  

 Rakennusalan esimiestyö on vastuullista ja moniulotteista johtamistyötä, jota ohjaavat jatkuvasti muuttuvat tilanteet. Tutkimustulosten mukaan osaamisvaatimukset ovat kasvaneet selvästi ja ulkomaalaisen työvoiman yleistyminen aiheuttaa näille uusia haasteita. Työyhteisön hyvä ilmapiiri tukee kuitenkin työssä jaksamista. Esimiehet kokevat, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia, ja sitä kautta he myös pystyvät edistämään alaistensa työhyvinvointia. Myös työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

 Haastatellut rakennustyöntekijät kokevat poikkeuksetta työkykynsä hyväksi tai erittäin hyväksi, mutta heitä pelottaa, miten he kestävät vanhetessaan työn fyysistä kuormitusta tulevaisuudessa. Heillä itsellään oli paljon ehdotuksia siihen, kuinka kuormitusta voitaisiin vähentää esimerkiksi suunnittelemalla uudenlaisia henkilösuojaimia. Ristiriitaa työmailla aiheuttaa se, että alihankkijat eivät aina noudata työturvallisuussääntöjä. Tutkimuksen mukaan rakennustyöntekijät kuitenkin luottavat esimiehiinsä ja arvostavat heitä.

 Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluina kolmella Skanskan rakennustyömaalla. Vastaajina oli kahdeksan esimiestä ja kahdeksan työntekijää. Skanska Jaksava -hanke on saanut tukea Työsuojelurahastolta.

 Lisätietoja:

Skanska Oy, työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen, puh. 020 719 2011, Contact

 Laurea ammattikorkeakoulu, yliopettaja Kaija Pesso, puh. 09 8868 7544, Contact

 Esimiehiä koskeva tutkimus: terveydenhoitaja Sanna Aivio, puh. 0500 405 380, Contact

 Rakennustyöntekijöitä koskeva tutkimus: sairaanhoitaja Birgitta Riekkinen, puh. 045 630 1970, Contact