c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2012: Toimitiloilta vaaditaan tehokkuutta, joustavuutta ja ympäristövastuullisuutta

Lehdistötiedotteet 16.3.2012 7.00 CET

Ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden tavoitteet vaikuttavat entistä vahvemmin yritysten toimitilapäätöksiin. Toimistotiloilta edellytetään tehokkuutta ja muunneltavuutta, joilla osaltaan tuetaan myös ympäristöpyrkimyksiä. Tilatehokkuuden ohella toimitilakustannukset ovat yritysten muuttoaikeiden ja toimitilapäätösten merkittävimpiä ajureita. Muuttuvat työnteon tavat ja tarpeet edellyttävät toimistotiloilta mukautuvuutta, johon vanheneva tilakanta ei taivu.

Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy toteutti Skanskan toimeksiannosta nyt jo kahdeksannen kerran. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2012.

Toimistotyön tekemisen tavat, ajat ja paikka joustavat – joustavatko tilat?

Yhä harvemmalla työntekijällä on käytössään oma nimetty kiinteä työpiste. Reilusti yli puolet barometrin vastaajista ilmoittaa kasvattavansa jaettujen ja nimeämättömien työpisteiden määrää. Oman kiinteän toimistotukikohdan merkitys pienenee, kun työvälineet kulkevat mukana, ja töitä tehdään myös asiakkaan luona, yrityksen muissa toimipisteissä tai etänä. Myös työajat joustavat entistä enemmän. Avotila- sekä yhdistelmätoimistot tukevat nykyisiä työnteon malleja perinteisiä koppikonttoreita paremmin. Kolmannes barometrin vastaajista ennakoi vähentävänsä perinteisten huonetoimistojen määrää. Työnteon monimuotoistumista tuetaan erilaisilla virtuaalisilla työvälineillä, kuten etäneuvottelujärjestelmillä. Peräti 77 prosenttia vastaajista ennakoi virtuaalisten työvälineiden käytön kasvavan.

Tilojen käyttöön haetaan lisää tehokkuutta. Barometrin vastaajista 36 prosenttia ennakoi käytössään olevien toimistoneliöiden vähentyvän seuraavan kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan 37 prosenttia vastaajista uskoo työntekijämääränsä kasvavan.

Erilaisiin tilanteisiin tarvitaan erilaisia tiloja

Työpaikan merkitys kohtaamis- ja ryhmätyöpaikkana korostuu, mikä vaikuttaa myös tilatarpeisiin. 56 prosenttia vastaajista arvioi tiimi- ja ryhmätyötilojen tarpeen kasvavan. Reilu kolmannes ennakoi lisäävänsä henkilöstön epävirallisempien kohtaamispaikkojen määrää. Avotilan hälinästä on päästävä vetäytymään rauhallisempaan ympäristöön, kun työtehtävät vaativat keskittymistä. 47 prosenttia vastaajista arvioi nk. hiljaisten huoneiden tarpeen kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Saavutettavuus ohjaa organisaatioiden sijaintipäätöksiä

Ympäristönäkökulmat näkyvät myös yritysten sijaintipäätöksissä, joissa saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä nousee tärkeimmäksi kriteeriksi. Julkisten kulkuyhteyksien merkitys on kasvanut viime vuodesta verrattuna yksityisautoiluun, joskin autopaikkojen määrä mainitaan edelleen tärkeänä tekijänä. Toimitilan valinnassa painotetaan etenkin henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökulmia. Tilojen tekniselle varustelulle asetetaan kovat vaatimukset. Tietoverkkojen taso, ilmanvaihto ja jäähdytys, sisäilman laatu, tilojen muunneltavuus, hyvät valaistusolosuhteet ja toimiva akustiikka ovat työntekijöiden tehokkuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevia perusedellytyksiä. Tilakustannusten painoarvo tilapäätöksissä on myös suuri, joskin tässäkin huomio keskittyy entistä enemmän tilojen tehokkuuteen ja vaikutuksiin työn tuottavuuteen neliöstä maksettavan hinnan sijasta. 

Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden merkitys korostuu

Toimitila-asiat nousevat yhä keskeisempään rooliin yritysten kestävän kehityksen tavoitteissa. Energiatehokkuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi rakennuksen ja palvelujen valintakriteeriksi. 35 prosenttia vastaajista mainitsee energiatehokkuuden tärkeimmäksi tekijäksi kestävän kehityksen tukemisen kannalta. Energiatehokkuuden ohella myös sijainti, liikenneyhteydet, tilatehokkuus sekä muunneltavuus ovat toimitilojen keskeisiä ominaisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Jopa neljäsosa vastaajista olisi valmis myös maksamaan nykyistä enemmän ympäristövastuullisemmista toimitiloista. Myös tietoisuus rakennusten ympäristöluokituksista kasvaa: 58 prosenttia barometrin vastaajista on vähintään keskustellut ympäristöluokitellusta rakennuksesta. Joka kymmenes vastaajayritys toimii jo ympäristöluokitellussa rakennuksessa.

Helsingin ydinkeskusta on säilyttänyt suosionsa – Tapiola ympäristöineen nousussa

Helsingin ydinkeskusta säilyttää vakaan suosionsa yhtenä halutuimmista toimistoalueista. Länsimetron vaikutus näkyy toimistoalueiden suosiossa selkeästi: Espoossa Tapiola ympäristöineen on nostanut asemaansa ja eritoten Keilaniemen suosio sijaintipaikkana on parantunut. Ruoholahden ja Jätkäsaaren suosio oli tänäkin vuonna korkea. Hyvät liikenneyhteydet pönkittävät myös Pasilan, Pitäjänmäen ja Leppävaaran suosiota sijaintipaikkoina. Helsingin ydinkeskusta ja Tapiola ympäristöineen houkuttelevat yrityksiä myös muilta alueilta.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina olivat talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Internet-kyselynä toteutettuun barometriin vastasi 69 henkilöä. Barometri toteutettiin nyt kahdeksatta kertaa. KTI:n ja Skanskan kehittämä barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa.

Skanska lahjoittaa jokaista barometrin vastaajaa kohden 15 euroa WWF:n ilmastotyön tukemiseen.