c

Skanska Oy -konsernin kassavirta oli vahva ja tase keveni

Lehdistötiedotteet 14.2.2003 9.14 CET

Skanska Oy -konsernin liikevoitto oli 11,2 milj. euroa Kassavirta oli vahva ja tase keveni

Suomessa rakentamisen määrä laski lukuun ottamatta vapaarahoitteista asuntotuotantoa ja julkista rakentamista. Asuntokauppa oli koko vuoden vilkasta. Talonrakentaminen teki hyvän tuloksen, vaikka tulosta rasittivat vieläkin edellisen vuoden tappiolliset projektit. Maa- ja ympäristö-rakentamisen tulos jäi heikoksi.

Venäjällä ja Baltiassa kansantalouden vahvistuminen näkyi myös rakentamisen määrän kasvuna. Venäjällä toimivan Skanska East Europe Oy:n tulos painui kuitenkin tappiolle muutamien valmistuneiden projektien saatavien ja eräiden tase-erien alaskirjausten takia. Virossa Skanska EMV AS teki erinomaisen tuloksen. Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa toiminta oli tappiollista, ja näistä markkinoista on päätetty luopua.

Tulos ja liikevoitto

Skanska Oy -konsernin tulos vuonna 2002 ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 6,4 milj. euroa (5,1). Liikevoitto oli 11,2 milj. euroa (13,8). Liikevoitto Suomessa oli 18,5 milj. euroa ja Virossa 2,8 milj. euroa. Venäjällä, Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa tulos oli tappiollinen.

Liikevaihto

Skanska Oy -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5 % ja oli 1140,0 milj. euroa (1085,8). Liikevaihto Suomessa oli 925,6 milj. euroa (905,7), kasvu edellisestä vuodesta oli 2 %. Liikevaihto Venäjällä (Skanska East Europe Oy) oli 118,9 milj. euroa (104,8), kasvu oli 13 %. Liikevaihto Virossa (Skanska EMV AS) oli 72,9 milj. euroa (46,8), kasvu oli 56 %. Muiden alueiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 27,7 milj. euroa (28,5). Alueiden liikevaihdossa ei ole huomioitu sisäisiä eliminointeja.

Tunnusluvut

Skanska Oy -konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 % (4,3 %) ja oman pääoman tuotto 2,4 % (0,7%). Omavaraisuusaste oli 31,6 % (21,2 %).

Rahoitus ja kassavirta

Skanska Oy -konsernin likviditeetti oli koko tilikauden hyvä. Kassavirta, joka syntyi pääosin käyttöpääoman vähennyksen kautta, oli erinomainen ja mahdollisti nettovelan oleellisen pudotuksen. Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa 73,7 milj. euroa (254,7).

Tilauskanta

Skanska Oy -konsernin tilauskanta tilivuoden päättyessä oli 1 135,3 milj. euroa (1 011,6 milj. euroa), josta tulouttamatta oli 608,1 milj. euroa (583,1). Saadut tilaukset olivat yhteensä 1003,5 milj. euroa (991,9).

Henkilöstö

Skanska Oy -konsernin palveluksessa oli vuonna 2002 keskimäärin 4943 (4517) henkilöä. Vuoden 2002 lopussa henkilöstön määrä oli 4926 (4290).

Muutoksia konsernissa

Skanska East Europe Oy hankki omistukseensa 80 % OAO Peterburgstroysta, joka on merkittävä asuntotuottaja Pietarissa.

Skanska Oy lunasti vähemmistöosuudet Kraftor Oy:stä ja Skanska Betoni Oy:stä. Rakennus-Haaparanta Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä Skanska Etelä-Suomi Oy:öön. Skanska eLVIS Oy hankki kolmanneksen omistuksen Sewatek Oy:stä. Skanska Trend House Oy:n toiminta Oravaisissa loppui.

Suomessa tehtiin päätös toimitilarakentamisen ja asuntorakentamisen eriyttämisestä ja Skanska Kodit Oy:n perustamisesta. Virallisesti Skanska Kodit Oy aloitti toimintansa 1.1.2003.

Asuntorakentaminen

Suomessa uusia asuntoja valmistui 2858 (3891). Lisäksi saneerattiin 460 (337) asuntoa. Vuonna 2002 Skanska myi ennätysmäiset 2030 asuntoa (1239). Asuntorakentamisen aloituksia oli 2972. Vuoden lopulla rakenteilla oli 2799 (3145) asuntoa. Vuoden lopussa oli myynnissä 53 (238) valmista asuntoa.

Virossa valmistui 29 uutta asuntoa. Vuoden lopussa oli myynnissä 11 valmista asuntoa.

Venäjällä valmistui 509 asuntoa ja myytiin 381 asuntoa. Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1520 asuntoa.

Näkymät vuodelle 2003

Vuoden 2003 alussa konsernin strategian täsmennysten yhteydessä tarkistettiin myös markkina-alueita ja Skanska Oy -konsernin päämarkkina-alueiksi määriteltiin Suomi, Venäjä ja Viro.

Rakennusmarkkinoiden kehitykseen liittyy entistä enemmän kansainvälisen turvallisuuden ja talouden epävarmuustekijöitä. Ratkaisevaa on edelleen kuluttajien ja investoijien usko markkinoiden vakauteen ja toimivuuteen.

Suomessa rakentamisen volyymin odotetaan säilyvän markkinakehityksen mukaisena. Maa- ja ympäristörakentamisessa on mahdollisuuksia lievälle kasvulle. Venäjällä markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät. Skanska East Europe Oy:n volyymin odotetaan kasvavan projektien aloituspäätösten myötä. Virossa markkinakehitykseen vaikuttanee myönteisesti maan valmistautuminen EU-jäsenyyteen. Skanska EMV AS:n volyymin odotetaan pysyvän ennallaan.

Tilinpäätöksen esittäminen pro forma muodossa Vuoden 2002 osalta virallinen tuloslaskelma ja pro forma -tuloslaskelma vastaavat toisiaan. Vuosien 2000 ja 2001 vertailuluvut esitetään pro forma -muodossa, jotta operatiivista toimintaa kuvaavat tunnusluvut olisivat vertailukelpoisia.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact