c

Lounaisen jäteveden puhdistamon työmaan juhlallinen käynnistys Pietarissa

Lehdistötiedotteet 21.3.2003 19.17 CET

Mittavan ympäristöprojektin työt käynnistyvät: Lounaisen jäteveden puhdistamon työmaan juhlallinen käynnistys Pietarissa

Lounaisen jäteveden puhdistamon (SWTP) työmaan juhlallinen käynnistys pidetään 21.3.2003. Ra-kennusprojektin rahoituksen varmistuttua rakennustyöt pääsevät alkamaan täydellä vauhdilla. Noin 700 000 asukkaalle mitoitetetun jäteveden puhdistamon tulee täyttää Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) puhdistetun jäteveden laadulle asettamat vaatimukset. Hanke on Suomenlahden ja Itämeren tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia ympäristöinvestointeja. Puhdistamon suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöönotosta vastaa SWTP Construction Oy, joka on Skanskan, NCC:n ja YIT:n muodostama konsortio.

Pietarin kaupunki, kaupungin vesi- ja viemärilaitos Pietarin Vodokanal sekä projektiyhtiö Nordvod allekirjoittivat Lounaisen jäteveden puhdistamon rahoitukseen liittyvän kolmikantasopimuksen joulukuussa 2002. Samanaikaisesti rahoittajat allekirjoittivat projektin rahoitussuunnitelman. Suurimmat lainoittajat, Pohjoismaiden Investointipankki (NIB), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Finnfund ja Swedfund allekirjoittivat lainasopimukset Nordvodin kanssa 20.3.2003.

Koko puhdistamoprojekti käsittää Lounaisen jäteveden puhdistamon, lietteenpolttolaitoksen ja me-reen johtavan poistoputken rakentamisen ja sen jälkeisen käytön. Koko puhdistamoprojektin kus-tannukset ovat 173,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Pietarin kaupungin budjettivaroin tehdään jätevesien kokoojaviemärien edellyttämät investoinnit.

Hankkeen toteuttajat

Rakennuttajana hankkeessa toimii Nordvod, jonka tehtävänä on varmistaa Pietarin Lounaisen jäteveden puhdistamon rakennustöiden rahoitus. Urakka toteutetaan PPP-mallilla (Public-Private-Partnership), jolla voidaan yhdistää julkinen ja yksityinen rahoitus hankkeelle, ja se käsittää jäteveden puhdistamon ja purkuputken keskeneräisten rakennustöiden loppuunsaattamisen. Nordvodin investoinnin arvo on 149,7 miljoonaa euroa. Pääosan Nordvodin investoinnista käsittää SWTP Construction Oy:n kanssa solmittu rakennusurakkasopimus, jonka arvo on 128 miljoonaa euroa.

Nordvodin perustajina ovat Skanska-NCC-YIT -konsortio sekä Vodokanal ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO). Vodokanal omistaa Nordvod-projektiyhtiöstä 41 prosenttia ja NEFCO 18 prosenttia. Skanskan, NCC:n ja YIT:n yhteisomistus on myös 41 prosenttia. Nordvodin osakkaiden pääomasijoitus hankkeeseen on yhteensä 15,15 miljoonaa euroa.

SWTP Construction Oy vastaa Lounaisen jäteveden puhdistamon suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöönotosta avaimet käteen -periaatteella. Urakka-aika on 31 kuukautta.

SWTP Construction Oy on projektiyhtiö, jonka ovat perustaneet NCC International AB, Skanska East Europe Oy ja YIT Rakennus Oy. Yhtiön omistus jakautuu tasaisesti kolmen osakkaan kesken.

Nordvodin osuuden lisäksi projektiin sisältyy myös investoinnit jätteenpolttolaitokseen ja tulevan jäteveden kokoojaviemärijärjestelmään. Tästä osasta vastaa Vodokanal suoraan saaden rahoituksen polttolaitokseen Euroopan komissiolta 24 miljoonan euron avustuksena ja kokoojaviemärijärjestelmään 15 milj. euron rahoituksen Pietarin kaupungin budjetista.

Hankkeen rahoittajat

Projektin päärahoittajat ovat Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), jotka antavat määrältään 45 ja 37 miljoonan euron pitkäaikaiset lainat. Euroopan Investointipankki (EIB) on myöntämässä Vodokanalille 25 miljoonan euron luoton, josta Nordvodin osuus olisi 15,5 miljoonaa euroa. Kyseessä olisi EIB:n ensimmäinen Venäjän Federaatiolle myöntämä laina. Lisäksi Nordvod saa Finnfundilta ja Swedfundilta kummaltakin 3,9 miljoonan euron lainat.

Projektin saamat avustukset

Ruotsi on myöntänyt 100 miljoonan kruunun (10,8 miljoonan euron) ja Suomi 10 miljoonan euron avustuksen SWTP-projektille. Myös Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto (NDEP) on päättänyt myöntää projektille 5,8 miljoonan euron avustuksen.

Lisätietoja: Matti Rantala, SWTP Construction Oy, puh. 0400 311690 Mikko Rekola, YIT Rakennus Oy, puh. 02043 32127 Martti Rautee, Skanska East Europe Oy, puh. 09 6152 2203 Björn Larsson, NCC International AB, puh. +46 8 585 52082