c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2009: Vaikeat taloudelliset ajat kannustavat yrityksiä säästöihin myös toimitilakustannuksissa

Lehdistötiedotteet 1.4.2009 0.00 CET

Taloudellinen tilanne ja sen vaikutukset työntekijämääriin pakottavat yhä useamman yrityksen miettimään omia toimitilaratkaisujaan. Toimistoneliöt ja työpisteet halutaan tehokkaampaan käyttöön. Turhista neliöistä luovutaan, mutta samalla halutaan panostaa laadukkaaseen työympäristöön. Erilaisille toiminnoille tarvitaan erityyppisiä tiloja, eikä yltiötehokas avotila ole välttämättä paras ratkaisu työn tuottavuuden kannalta.

Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy toteutti Skanskan toimeksiannosta nyt jo viidennen kerran. Kysely toteutettiin tammikuussa 2009. Neliömäärien odotetaan kääntyvän laskuun

Toimistotilojen tarpeen ennakoidaan vähenevän seuraavan kolmen vuoden aikana. Tähän vaikuttaa työntekijämäärien kasvun hidastuminen sekä yhä tehokkaampi tilankäyttö. Turhista tiloista pyritään luopumaan ja tilaratkaisuissa suositaan avotilan ja erillisten huoneiden yhdistelmiä. Myös työpisteet halutaan tehokkaampaan käyttöön etätyön ja mobiilityön yleistyessä. Yritykset suosivatkin entistä enemmän jaettuja ja nimeämättömiä työpisteratkaisuja, mutta kiinteät työpisteet ovat edelleen suosituimpia.

Avotilatoimisto on toki tilankäytöltään tehokasta ja joustavaa, mutta sillä on myös heikkouksia, jotka ovat nyt nousseet yhä useamman toimitilapäättäjän tietoisuuteen. Erilaisille toiminnoille tarvitaan erityyppisiä tiloja ja työympäristöjen suunnitteluun on panostettava, jotta toimitiloista saadaan virikkeellisiä ja tuottavia. Tilojen pitää tukea vuorovaikutteisuutta, mutta samalla on pystyttävä turvaamaan riittävä työrauha. Seiniä tarvitaan jatkossakin.

Toimitilapäättäjät uskovat virtuaalisten työvälineiden yleistyvän voimakkaasti. Etäneuvotteluja suositaan matkustamisen sijaan ja tätä kautta haetaan ennen kaikkea lisäsäästöjä. Videoneuvottelujen yleistyminen on myös ympäristömielessä vastuullinen teko.

Kyselyssä kartoitettiin nyt entistä laajemmin toimitiloista vastaavien päättäjien näkemyksiä rakennusten ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta. 40 % vastaajista on tietoisia rakennusten ympäristöluokituksista tai tehnyt niitä koskevia linjauksia toiminnassaan. Ympäristöasiat eivät kuitenkaan vielä laajemmin suoranaisesti ohjaa toimitiloihin liittyviä päätöksiä. Toimitilapäätöksillä kuten sijaintipaikkaa, tilojen suunnittelua ja materiaaleja koskevilla valinnoilla voidaan kuitenkin toimitilapäättäjien mielestä tukea kestävää kehitystä. Saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä on tärkein peruste, joka vaikuttaa yritysten sijoittumiseen, ja sen merkitys on kasvanut yksityisautoiluun nähden. Toimipaikan valinnassa korostuvat henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökohdat, kuten myös rakennuksen energiatehokkuus. Toimitilapäättäjät arvostavat laadukasta ja talotekniikaltaan korkealuokkaista tilaa, jossa sisäilmaolosuhteet ovat kohdallaan. Tyhjien tilojen määrän kasvua onkin odotettavissa vanhoissa, talotekniikaltaan ja pohjaratkaisuiltaan heikoissa toimistotaloissa.

Pohjoinen kanta-Helsinki nousi suosituimmaksi ohi ydinkeskustan ja läntisen Helsingin

Keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ohjaavat edelleenkin yritysten sijoittumista. Suosituimmiksi toimistoalueiksi nousevat pohjoinen kanta-Helsinki, ydinkeskusta ja läntinen Helsinki. Alueiden etuina nähdään liikenneyhteyksien lisäksi oman toiminnan kannalta keskeinen sijainti. Aikaisempiin vuosiin nähden myös Tapiola ympäristöineen ja Länsiväylän varsi ovat nostaneet asemiaan.

Lisätilan tarve, toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä kasvavat toimitilakustannukset ovat edelleenkin yleisin syy yritysten muuttoaikeisiin. Myös tilojen vähentämisen tarve ja pyrkimykset yhä tehokkaampaan tilankäyttöön saavat yritykset harkitsemaan muuttoa. Neljännes barometriin vastanneista yrityksistä arvelee muuttavansa seuraavien kolmen vuoden aikana, joten yritysten muuttoaikeissa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisempaan nähden.

Kolmasosa barometriin vastanneista yrityksistä pitää toimitilakustannuksiaan korkeina tai erittäin korkeina. Toimitilakustannusten kasvun odotetaan tulevaisuudessa hidastuvan, mikä poikkeaa selkeästi aikaisemmista tuloksista. Tilatehokkuudesta on puhuttu jo kauan, mutta todelliset toimet kustannusten hillitsemiseksi ovat olleet tähän saakka vähäisiä. Toimitilapäättäjien mukaan tehokkaampien tilaratkaisujen suosiminen sekä hinnan nousun hidastuminen niin toimitila- kuin hoitokustannuksissa johtavat tulevaisuudessa kohtuullisempiin toimitilakustannuksiin henkilöä kohden.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina olivat talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Internet-kyselynä toteutettuun barometriin vastasi 146 henkilöä. Barometri toteutettiin nyt jo viidettä kertaa. KTI:n ja Skanskan kehittämä barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa.

Skanska lahjoittaa jokaista barometrin vastaajaa kohden 15 euroa Operaatio Maa -keräykseen. Lahjoitusvarat suunnataan Itämeren suojeluun. Lisätietoa keräyksestä löytyy osoitteesta www.operaatiomaa.fi.

Skanska Commercial Development Finland Oy on osa Skanskan pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä Skanska Commercial Development Nordicia. Se toimii aloitteentekijänä, kehittäjänä ja sijoittajana toimitilaprojekteissa: toimistorakennuksissa sekä logistiikka- ja liiketiloissa. Toimistojen projektikehitys keskittyy Ruotsissa kolmelle suurkaupunkialueelle sekä Tanskassa Kööpenhaminan alueelle ja Suomessa Helsingin seudulle. Logistiikka- ja liiketilahankkeet sijaitsevat keskeisillä alueilla Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

KTI on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja benchmarking-palveluja, asiantuntijapalveluja sekä tutkimuspalveluja kiinteistöliiketoiminnan johtamisen moninaisiin tarpeisiin. KTI:n asiakkaita ovat kaikki merkittävät suomalaiset kiinteistösijoittajat, tilankäyttäjäyritykset, näille palveluja tuottavat management- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennusalan yritykset.