c

Toimitusjohtaja Juha Hetemäen puheenvuoro työturvallisuudesta

Lehdistötiedotteet 24.10.2005 12.33 CET

Skanska Oy:n toimitusjohtajan Juha Hetemäen puheenvuoro

Nolla-tapaturmatavoite osaksi rakennusalan toimintaa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikko järjestetään kuudennen kerran 24.–28.10. lokakuuta. Kampanjan tarkoituksena on edistää toimintoja, joilla Euroopasta pystytään tekemään turvallisempi ja terveellisempi työpaikka. Rakennusteollisuus on yksi Euroopan suurimmista toimialoista, mutta se on valitettavasti myös ala, jonka työturvallisuusluvut ovat huonoimpien joukossa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on laskenut, että jos rakennusalalla todella noudatettaisiin EU:n työsuojelusäännöksiä, vuosittain säästettäisiin 1.300 ihmisen henki ja vältettäisiin noin 850.000 vakavaa työtapaturmaa. Säästöjä kertyisi jopa 75 miljardia euroa.

On ehdottoman tärkeää, että ongelmaan tartutaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Paitsi että näin vähennetään inhimillistä kärsimystä, pystytään myös alentamaan työtapaturmista yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Suomikaan ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus. Suomessa rakennusalalla sattuu enemmän työtapaturmia kuin muilla aloilla, ja ihmishengen menetykseen johtavia onnettomuuksia sattuu meidän alallamme paljon enemmän kuin millään muulla teollisuudenalalla. On aivan selvää, että näin ei missään tapauksessa saisi olla.

Rakentaminen on jo luonteeltaan ala, johon liittyy paljon riskejä. Tästä syystä Skanska ponnistelee parantaakseen turvallisuutta ja tehdäkseen työntekijät tietoisemmiksi työpaikan turvallisuuskysymyksistä. Tämä on tarpeen monestakin syystä:

- Ihmisten loukkaantumista ja jopa hengen menettämistä työpaikoilla ei kerta kaikkiaan pidä hyväksyä. Vakava onnettomuus vaikuttaa kaikkiin – loukkaantuneen sukulaisiin, työtovereihin ja muihin lähellä oleviin ihmisiin. - Parhaat asiakkaammekin edellyttävät tätä asennetta. Meidän toimintamme vaikuttaa myös heidän imagoonsa. - Tapaturmat antavat alastamme ikävän kuvan – kukaan ei halua olla töissä paikassa, jossa on suuri tapaturmariski.

Asioiden parantaminen edellyttää konkreettisia ja käytännönläheisiä toimenpiteitä, mutta kyseessä on suurelta osin myös arvo- ja asennemuutos: on uskottava, että tapaturmien välttäminen on täysin mahdollista. Tästä syystä Skanska järjestää 24.–30.10. erityisen työturvallisuusaiheisen viikon – Skanskan työturvallisuusviikon. Tapahtuma koskee kaikkia maita ja jokaista Skanskan 54.000 työntekijää kaikkialla maailmassa.

Olemme Skanskassa jo ryhtyneet moniin toimiin terveellistä työympäristöä ja työturvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, ja tuloksia onkin jo saatu. Koko alan tapaturmatilastojen tarkastelu osoittaa, että Skanskan luvut ovat paljon keskiarvoja pienempiä, ja viime vuonna konsernin tapaturmaluvut laskivat 15 % vuoden 2003 tilanteesta.

Skanska työturvallisuustyö perustuu konserninlaajuisesti sovellettavaan 0-tapaturmastrategiaan. Tulokset liittyvät suoraan myös palkitsemisjärjestelmään, jonka puitteissa esimiehillä on asiassa suuri vastuu. Ajattelutavan muutos on tärkeä osa työturvallisuuden parantamispyrkimyksiä. Turvallisuustekijät on otettava huomioon jo projektisuunnitteluvaiheessa.

Skanska on tehnyt täällä Suomessa tiivistä yhteistyötä Rakennusliiton kanssa työturvallisuusasioiden edistämiseksi. Jotta pystymme parantamaan tilannetta entuudestaan, tarvitsemme myös asiakkaittemme apua – sekä julkisella puolella että yksityissektorilla. Asiakkaat ovat oleellinen lenkki rakennusprosessiketjussa, ja haluaisimme heidän kohtelevan meitä ankarammin, esittävän kovempia vaatimuksia ja varmistuvan siitä, että työturvallisuusnäkökulma olisi mukana jo tarjouspyyntövaiheessa. Tämä ei tietenkään millään tavoin vapauta meitä omasta työantajavastuustamme, mutta uskomme, että kaikkien osapuolten panosta tarvitaan rakennusalan 0-tapaturmatavoitteen saavuttamiseksi.

On jo olemassa esimerkkejä, joista voidaan ottaa oppia. Norjan öljy- ja kaasuteollisuus on noudattanut meneillään olevissa rakennushankkeissa nollatoleranssilinjaa suhteessaan tapaturmiin ja epätyydyttäviin työympäristöihin. Tiukat vaatimukset ja kaikkien osapuolten tehokas yhteistyö onkin tuottanut tulosta: uusia menetelmiä, uusia ajattelutapoja, uudistuneita asenteita – ja huomattavasti vähemmän tapaturmia.

Skanska toimii Etelä-Amerikassa monenlaisissa ympäristöissä, joihin mahtuu viidakkoa ja pampaksen ruohotasankoja, kaupunkiympäristöjä ja avomerta. Vuonna 2004 tapaturmatiheys oli kuusi tapaturmaa miljoonaa miestyötuntia kohti. Tämä on merkittävästi parempi tulos edelliseen vuoteen verrattuna, ja Argentiinassa Skanskan tapaturmaluvut ovat 86 % alle alan keskiarvon. Etelä-Amerikan toiminnoissa tapahtuu tapaturmia 15 % siitä, mitä meidän toiminnoissamme Suomessa.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä hankkeista, joissa on saavutettu tulosta tiiviin asiakasyhteistyön ja asiakkaiden selkeästi ilmaisemien työturvallisuusvaatimusten ansioista.

Jotta voisimme saavuttaa nollatuloksen, on välttämätöntä, että asiakkaamme, suunnittelijamme, alihankkijamme ja muut ketjun jäsenet hankintaprosessin alusta projektin loppuunsaattamiseen asti pitävät turvallisuutta ja hyvää ja terveellistä työympäristöä keskeisen tärkeinä tekijöinä. Nämä tekijät ovat aivan yhtä tärkeitä kuin valmistumisaikataulujen noudattaminen ja budjeteissa pysyminen. Meillä ei missään olosuhteissa ole varaa vaarantaa työntekijöittemme turvallisuutta. Pikkutarkan ja perinpohjaisen projektivalmistelun, huolellisen suunnittelun ja hyvin toimivien työturvallisuuskäytäntöjen avulla pystymme pitämään riskit minimissään ja vähentämään työtapaturmia.

On kuitenkin syytä muistaa, että yhtiön liiketoimintastrategiat ja visiot ovat hyödyttömiä, ellei kukaan ota niistä vastuuta ja toteuta niitä. Vaikka Skanskassa olemmekin edenneet asiassa kiitettävällä tavalla, meillä ei silti ole aihetta tyytyväisyyteen. Aiomme jatkaa työntekijöiden kehittämistä ja kouluttamista rohkaisten heitä käyttämään koko potentiaaliaan. Haluamme myös asiakkaittemme kiristävän meille ja muille alalla toimiville yrityksille asettamiaan vaatimuksia ja tekevän kaiken tarpeellisen, jotta saavutamme 0-tapaturmatavoitteen rakennustyömailla.

Lue enemmän Skanskan työturvallisuusviikosta