c

Tietosuojaseloste toimitilat ja hankekehitys

Skanska Oy:n hankekehityksen ja Skanska CDF Oy:n yhteistyörekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Skanska Oy ja Skanska CDF Oy yhdessä (”Skanska”)
PL 114, 00101 HELSINKI

Nauvontie 18
00280 HELSINKI
Contact

Rekisterin yhteyshenkilö

Sanna Pimiä
PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18
00280 HELSINKI
Contact

Rekisterin tietoja kerätään ja käsitellään:

 • rekisterinpitäjän ja vuokralaisten, sijoittaja-asiakkaiden sekä eri sidosryhmien välisten (jäljempänä yhdessä asiakkaat") välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseen
 • asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • tilastointiin ja analysointiin
 • asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakaskokemuksen mittaamiseen
 • markkinointiin, markkinatutkimukseen ja markkinointikilpailuiden järjestämiseen

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin tietoja Skanskan:

 •  Sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi 
 • Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Oikeutetun edun toteuttamiseksi

Oikeutettu etu 

Rekisterin tietojen käsittely perustuu Skanskan oikeutettuun etuun ylläpitää ja hallinnoida asiakassuhteitaan sekä kehittää ja markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 •  Sopimuskumppanien yhteyshenkilöiden / edustajien tietojen käsittely
 • Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Tilastointi ja analysointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja asiakaskokemuksen mittaaminen
 • Markkinointi, markkinatutkimus ja markkinointi-kilpailuiden järjestäminen

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään asiakkaan edustajalta itseltään kun asiakas tilaa Skanskalta uutiskirjeen, lähettää yhteystietonsa yhteydenottoa tai sopimuksen laatimista varten tai kun asiakas antaa palautetta tai tekee reklamaation. Tiettyjen tietojen antaminen on välttämätöntä sopimuksen laatimiseksi, eikä sopimusta voida tehdä ilman tarvittavia tietoja.

Tietoja ostetaan kolmansien osapuolten lainmukaisesti hallinnoimista rekistereistä, kerätään erilaisista kaupallisista tietolähteistä sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteisöjen tiedotteista ja uutisista.

Skanska käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa tietojen keräämiseen sinusta ja käyttämästäsi laitteista. Skanskan käyttämistä evästeistä voit lukea lisää Skanskan verkkosivujen käyttöehdoista.

Rekisteröityjen ryhmät 

Potentiaaliset, nykyiset ja entiset asiakkaat

Henkilötietojen ryhmät 

Skanska tallentaa asiakkaistaan rekisteriin tietoja seuraavasti:   

 • Etu- ja sukunimi sekä yritys, yrityksen osoitetiedot
 • Asema (tehtävänimike) yrityksessä
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero
 • Uutiskirjeen ja/tai julkaisujen tilaustiedot
 • Tilaajan toimitilahakuja koskevat luokittelevat tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita. Tietoja siirretään ja luovutetaan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien, täyttämiseksi kolmansille osapuolille ja viranomaisille sekä muille liiketoiminnan edellyttämille kolmansille osapuolille kuten vuokrakiinteistön omistajille, tilaajille ja rakennuttajille.

Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta suoramarkkinointia, henkilömatrikkeleja tai sukututkimuksia varten.

Skanska ei myy keräämänsä tietoa muille yrityksille tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset 

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja Skanska -konsernin sisällä myös EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. konsernin sisäisen Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sisältävän sopimuksen perusteella.

Lisäksi asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännöllisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin Skanskan asiakastietojärjestelmän teknistä alustaa tarjoavalle yritykselle.

Siirrosta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Muussa tapauksessa rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle ellei tilaajan tai rakennuttajan toimipaikka ole EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

Voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

Skanskan sopimuskumppanirekisteriin rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavat käytännön toimenpiteet on kuvattu Skanskan www-sivuilla.

Tietoturva 

Rekisteri on atk-pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat 

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.Skanska säilyttää tietoja lähtökohtaisesti asiakassuhteen keston ajan, ja tämän jälkeen vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia.

Päivitetty: 25.5.2018