c

Tietosuojaseloste maanhankinta

Skanska Talonrakennus Oy:n (Skanska Kotien) maanhankintarekisteri

Rekisterinpitäjä

Skanska Talonrakennus Oy  (Skanska Kodit) myöhemmin ”Skanska"
Nauvontie 18
00280 HELSINKI

Rekisterin yhteyshenkilö
Jussi Järvelä
Nauvontie 18
00280 HELSINKI
Contact

Kuvaus käsittelytoimista

Rekisterin tietoja käytetään potentiaalisten tonttien ja tonttiyhtiöiden tai jo hankittujen tonttien tai tonttiyhtiöiden sopimusosapuolten henkilötietojen hallintaan sekä tontti- ja tonttiyhtiökaupan sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan ja rekisteröidyn välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Oikeutettu etu 

Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan sekä määritellä tulevia kohteita seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sopimuskumppanien  omien tai heidän yhteyshenkilöidensä tietojen käsittely
 • Maanmittauslaitokselta saatujen tietojen käyttö

Henkilötietojen lähteet  

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään kun rekisteröity tilaa Skanskalta uutiskirjeen, lähettää yhteystietonsa yhteydenottoa tai sopimuksen laatimista varten tai kun asiakas antaa palautetta tai tekee reklamaation. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietoja kerätään myös toimeksiantojen välityksellä kolmansilta osapuolilta sekä maanmittauslaitoksen ja muista julkisista rekistereistä ja ostetaan kolmansien osapuolten lainmukaisesti hallinnoimista rekistereistä, kerätään erilaisista kaupallisista tietolähteistä sekä asiakas- ja sidosryhmä-yhteisöjen tiedotteista ja uutisista.

Skanska käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa tietojen keräämiseen sinusta ja käyttämästäsi laitteista. Skanskan käyttämistä evästeistä voit lukea lisää Skanskan verkkosivujen käyttöehdoista.

Rekisteröityjen ryhmät 

 • Potentiaaliset tontti- tai tonttiyhtiön sopimusosapuolet
 • Toteutuneiden tontti- tai tonttiyhtiökauppojen sopimusosapuolet

Henkilötietojen ryhmät 

Skanska tallentaa rekisteröidystä mm. seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimet 
 • Henkilötunnus
 • Ko. kiinteistön / tonti ja mahdollisten liittyvien kiinteistöjen / tonttien omistussuhteet
 • Kytkökset Skanskaan tietyissä tilanteissa
 • Yhteystiedot

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

Tietoja siirretään selvitys- ja kauppatoimeksiantojen osapuolille tarvittaessa.

Siirroista ja tiedon käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset  

Rekisterinpitäjä luovuttaa sopimuskumppanien yhteyshenkilöiden tietoja Skanska -konsernin sisällä myös EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen konsernin sisäisen Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sisältävän sopimuksen perusteella.

Tietoja siirretään selvitys- ja kauppatoimeksiantojen osapuolille tarvittaessa.

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:  

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on ohjeistettu Skanskan www-sivuilla myös Skanskan henkilöstöä koskien.

Tietoturva  

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat  

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Skanska säilyttää sopimusosapuolten tietoja lähtökohtaisesti sopimussuhteen keston ajan, ja tämän jälkeen vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Potentiaalisten sopimusosapuolten tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes sopimus toteutuu tai tilanne muuttuu siten, ettei sopimuksen tekeminen ole enää suunnitteilla tai mahdollista.

Jaa
Päivitetty: 25.5.2018