c

Tietosuojaseloste asfaltointi

Skanska Industrial Solutions Oy:n (Skanska Asfaltti) asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri

Skanska Industrial Solutions Oy:n (Skanska Asfaltti) asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

Skanska Industrial Solution Oy
Jäspilänkatu 18, 04250 KERAVA

Rekisterin yhteyshenkilö

Arja Sundvall
Jäspilänkatu 18, 04250 KERAVA
Contact

Kuvaus käsittelytoimista

Rekisterin tietoja kerätään ja käsitellään potentiaalisten asiakkaiden ja nykyisten asiakkaiden tietojen hallintaan, markkinointitarkoituksiin sekä sopimusvelvoitteiden (tilaustenhallinta, laskutus jne.) toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Oikeutettu etu

Rekisterin tietojen käsittely perustuu Skanskan oikeutettuun etuun seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Asiakassuhteen (tilaus, toimitus, laskutus, takuu) hoitaminen
 • Asiakkuuteen liittyvä palautteen kerääminen ja markkinointi

Suostumus

Rekisterin tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sähköisen markkinointimateriaalin toimittaminen (markkinointiasiakkaat)
 • Luottotietojen tarkistus

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Yritysten välisessä yhteistyössä yritysten työntekijöiden henkilötietoja saadaan myös yhteistyöyritysten edustajilta.

Rekisteröityjen ryhmät

 • Potentiaalisten asiakkaat
 • Nykyiset asiakkaat (tilanneet / maksaneet asiakkaat)

Henkilötietojen ryhmät

Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Yrityksen nimi / Yksityisasiakkaan nimi, Yrityksen yhteyshenkilö
 • Henkilötunnus (*Yksityisasiakkaat) / Y-tunnus (*Yritykset ja toiminimet)
 • Yhteystiedot (Osoitetiedot, puhelinnumero, s-postiosoite, alue)
 • Tiedot tarjoukseen (Työkohde, osoitetiedot, päällysteen laajuus ja nykyinen pintamateriaali, toivottu toimitusajankohta)
 • Luottotietomerkintä
 • Asiakashistoria (tehdyt tarjouspyynnöt, ostot jne,)

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä markkinointitoimien suorittamista varten.

Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja ei siirretään säännöllisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella käsiteltäväksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Contact.

Tietoturva

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään niin pitkään, kuin toimeksiantoon liittyvä takuuaika tai kuluttajasuojalain mukainen valitusoikeus on voimassa.

Päivitetty: 7.5.2020